نویسنده = اصغر شکیبایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی نقش شبکه معابر در تاب آوری کالبدی شهر مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران

دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 33-55

سیمین تولایی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ اصغر شکیبایی