نویسنده = زهره هادیانی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و ارزیابی فرصت‌های توسعة کالبدی ناشی از زلزلة 1376 در شهر حاجی‌آباد زیرکوه

دوره 8، شماره 26، بهار 1400، صفحه 191-213

زهره هادیانی؛ سیدعلی حسینی؛ فهیمه بیابانی


2. سرزندگی شهری مفهومی میان رشته ای (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 75-103

سید مصطفی هدایت نژاد کاشی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ علی عسگری


3. مطالعه نقش مؤسسات آموزش عالی در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از مدل WASPAS (نمونه موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 13، بهار 1396، صفحه 86-109

حمیده اسفندیاری مهنی؛ اسماعیل آقایی زاده؛ زهره هادیانی