نویسنده = اسماعیل صالحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی سامان دهی بصری کارکرد فضاهای شهری (مطالعه موردی: خیابان انقلاب اسلامی، تهران)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 150-164

امید حیدری؛ اسماعیل صالحی؛ اسماعیل صالحی؛ لعبت زبردست