نویسنده = داود کریم زاده
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای دموکراتیک در برنامه‌ریزی شهری و ظهور نظریه مجادله‌ای (اگونیسم)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1397، صفحه 111-128

داود کریم زاده؛ زهره داود پور