نویسنده = مسعود چهارراهی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر جایگاه شهر مشهد در زمینه توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس برندرقابت پذیرملی در افق1404

دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 87-108

کیان شاکرمی؛ محمدرحیم رهنما؛ مسعود چهارراهی؛ مینا حیدری نثار