نویسنده = اسماعیل آقائی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 145-167

اسماعیل آقائی زاده؛ مهدی حسام؛ ربابه محمدزاده