نویسنده = حمید مطیعیان
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی شاخص عدالت در برنامه‌ریزی شهری با استفاده از "رویکرد قابلیت"

دوره 8، شماره 26، بهار 1400، صفحه 146-167

محمد آزموده؛ فرشیدرضا حقیقی؛ حمید مطیعیان