نویسنده = شاهین علیزاده زنوزی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شهری در شهر مرند مبتنی رویکردی عدالت محور

دوره 2، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 11-27

رحیم حیدری چیانه؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ داوود عیوضلو