موضوعات = گردشگری شهری
تعداد مقالات: 1
سنجش رفتار مشارکتی جامعه محلی در توسعه گردشگری کشاورزی(مطالعه موردی شهر سی‌سخت)

دوره 6، شماره 20، مهر 1398، صفحه 127-146

حسن اسماعیلی زاده؛ نازنین تبریزی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی