موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 45
2. بررسی وضعیت تخصیص چندهدفه ایستگاههای آتش نشانی با مدل میانه تخصیص برداری ترتیبی در محیط GIS

دوره 7، شماره 22، بهار 1399، صفحه 37-60

سمیرا بلوری؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ حسین آقامحمدی


6. بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر ایذه)

دوره 7، شماره 22، بهار 1399، صفحه 81-111

سعید ملکی؛ سعید امان پور؛ علی شجاعیان؛ سیده معصومه رضوی


7. بررسی پایداری اجتماعی در شهرک‌های جدید (نمونه موردی : شهرک مهرگان در مشهد)

دوره 7، شماره 22، بهار 1399، صفحه 113-129

مهدی زنگنه؛ طیبه بنی اسد؛ عاطفه خاوری


8. سرزندگی شهری مفهومی میان رشته ای (واکاوی اصول، ابعاد و شاخصها)

دوره 6، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 75-103

سید مصطفی هدایت نژاد کاشی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ علی عسگری


11. بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 145-167

اسماعیل آقائی زاده؛ مهدی حسام؛ ربابه محمدزاده


13. کاربرد ابزار متاسوات در ارزیابی تطبیقی راهبردهای شهرهای بیوفیلیک با تاکید بر تغییرات اقلیمی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 125-143

لادن ملکی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


17. تحلیلی بر جایگاه شهر مشهد در زمینه توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس برندرقابت پذیرملی در افق1404

دوره 6، شماره 18، بهار 1398، صفحه 87-108

کیان شاکرمی؛ محمدرحیم رهنما؛ مسعود چهارراهی؛ مینا حیدری نثار


19. تحلیلی بر عملکرد فضاهای عمومی شهری با اهداف پیاده‌مداری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1396، صفحه 118-140

مجید اسکندرپور؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ یاسین حنیفی اصل؛ ناصر شیخکانلوی میلان


20. سنجش میزان رضایتمندی سکونتی شهروندان از کیفیت محیط در محله های شهری (مطالعه موردی: محلات شهر بابلسر)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1396، صفحه 31-52

پری شکری؛ حسن احمدی؛ مائده مهدوی؛ عباس خسروی


21. بررسی و تحلیلی بر پایداری اجتماعی از منظر اجرای طرح‌های توسعه شهری مورد پژوهش؛ شهر بهنمیر استان مازندران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1396، صفحه 89-117

معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی؛ رحیم بردی آنامرادنژاد


22. سنجش و ارزیابی پایداری اجتماعی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهرهای کوچک استان مازندران)

دوره 4، شماره 14، تابستان 1396، صفحه 7-30

صادق برزگر؛ اسدالله دیوسالار؛ علیرضا قربانی؛ مهدی صداقت


23. تحلیل و ارزیابی فضایی- زمانی ساختار سلسله مراتب نظام شهری و شهرنشینی در استان کردستان (1390-1355)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 82-57

اکبر اصغری زمانی؛ نظام لطفی؛ انور امان اله پور


25. کاربرد فنون تحلیل چند معیاری در تحلیل وضع موجود مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر بوکان)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 56-34

عطا غفاری گیلانده؛ محمدحسن یزدانی؛ چیمن موسی زاده