دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات مستقل پژوهشی
مقالات استخراج از رساله و پایان نامه
تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت های ناکارآمد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: نفت شهرآبادان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

شیلان حیدرمنش؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ امیر گندمکار


تحلیل سناریوهای تأثیر شیوع کووید- 19 بر هوشمندسازی مدیریت شهری با تأکید بر شهرداری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

نگار خراسانی؛ براتعلی خاکپور؛ امیدعلی خوارزمی


نقش نظام پایگان آب در شکل دهی به فرم و ساختار شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

کیومرث حبیبی؛ امین خلیلی


بررسی دگرگونیهای ساختاری -کارکردی محله های درحال گذار شهری- مورد: پهنه جنوبی منطقه 6 شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

زهرا یوشعی؛ ، اسماعیل آقایی زاده؛ احمد زنگانه


مدل موانع نوسازی بافت سکونتگاه‌های غیر رسمی کلان شهرها با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختار تفسیری (مطالعه موردی شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

سید رضا بدیعی خیرآبادی؛ مهرداد مسعودنژاد


ارزیابی و تبیین مولفه‌های موثر بر زیست‌پذیری شهری (مورد مطالعه: شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

اسماعیل تقوی زیروانی؛ حسین نظم فر؛ حسین منصوریان


آینده پژوهی عوامل موثر برمدیریت رشد شهری بر پایه شبکه‌های اکولوژیک(مطالعه موردی: شهر مراغه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

رسول قربانی؛ پوران کرباسی؛ مهدیه طاهونی


شهرهای کوچک، تکنولوژی اطلاعات و مواجهه با پاندمی کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

زهره فنی


بررسی عوامل موثر بر استرس شهری در ادبیات جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدرآباد


واکاوش ساختار نشانه شناختی شهر: بازنمایی فرایند ادراکی ارزیابی نشانه ها (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

مهسا شعله؛ سهند لطفی؛ عارفه رضایی