‌‌‌‌تحلیلی بر تغییرات ساختار فضایی شهر اصفهان با گریزی بر آلودگی هوا

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

شهر، به‌عنوان یکی از دستاوردهای بشر از دیرباز موردتوجه تمدن‌ها بوده است، لیکن از ابتدای قرن نوزدهم توجه به مسائل شهری شکل جدیدتری به خود گرفت .زیرا رشد صنعت و تکنولوژی بر گستردگی شهرها افزود و در این رهگذر رشد و توسعه‌ی کالبد شهرها نه‌تنها از عوامل طبیعی بلکه از عوامل انسانی نیز تأثیر پذیرفت. هدف از این مطالعه، بررسی و شناخت الگو و ساختار فضایی کلان شهر اصفهان و بررسی تأثیر ساختار فضایی فعلی بر روی آلودگی هوای موجود در این شهر است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش کار توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از مدل های آنتروپی، موران و هلدرن برای تعیین ساختار فضایی شهر اصفهان و پس از تعیین ساختار فضایی،  با استفاده از مدل سازی جاذب سفر به بررسی وضعیت موجود آلودگی هوا در شهر اصفهان پرداخته شده است. یافته­های حاصل از این پژوهش نشان داد، در حال حاضر ساختار فضایی شهر اصفهان بدون مرکز (دیس پرس) است. گسترش پراکنده و بدون مرکز سبب افزایش آلودگی در شهر اصفهان شده است، البته هم اکنون آلودگی هوا از مشکلات جدی این شهر به حساب می آید با تقویت هسته مرکزی شهر، میزان آلودگی هوا به مقدار چشم گیری کاهش می یابد. از طرف دیگر با بررسی وضعیت موجود ساختار فضایی، مشخص گردید؛ بیشترین سهم را در وسایل نقلیه، تاکسی و بعد از آن سواری شخصی در آلودگی هوای شهر اصفهان دارا هستند. با بررسی غلظت آلاینده­ها مشخص گردید، در بین آلاینده ها منواکسید کربن، بیشترین غلظت آلایندگی را دارا می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the changes in spatial structure to an aversion of the air pollution in Esfahan city

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghadami
  • Parinaz Yousefiyan
University of Mazandaran
چکیده [English]

City, has long been considered as one of the achievements of human civilization, but the beginning of the nineteenth century due to urban issues took a new form. Because of the complexity of urban growth and the technology industry added and in this way, growth and physical development of cities wasn't influenced of natural factor and even human factors. The purpose of this study was to investigate the pattern recognition and spatial structure of Isfahan and assess the impact on air pollution in the city. This research objective and based on the nature and descriptive - analytical. In this study, the model entropy, Moran and Holdern to determine the spatial structure of the Isfahan and after determining the spatial structure, using absorbent travel to check the current status of air pollution modeling has been studied in Isfahan. The results of this study showed that the spatial structure of the city is currently without center (dissPress). Open distributed without the center, causing to increased pollution in the city, However, air pollution is a serious problem in this town, but by Strengthening the downtown core, reduced the amount of air pollution. In other hand, was determined with the spatial structure of the scenario; taxis and private cars have largest sector from the air pollution of the city. By checking the density of pollutants it was determined the carbon monoxide is highest percent than other pollutants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban spatial structure
  • Isfahan
  • Air pollution