کاهش معضلات ترافیک درون شهری با رویکرد تنظیم جهت حرکت معابر

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

در مقابل راه حل توسعه و تعریض معابر به منظور حل مشکلات ترافیکی، راه کار تنظیم جهت حرکت معابر قرار دارد که به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ترافیک، رفته رفته مورد توجه بیشتری قرار می گیرد. در این راستا، در این پژوهش "هسته مرکزی شهر دامغان" به عنوان نمونه مطالعاتی به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف رفع معضلات ترافیکی شهری بواسطه اصلاح جهت حرکت معابر مورد بررسی قرار گرفته و سعی بر آن است که تا حد ممکن از تعریض معابر و احداث معابر جدید کاست و در مقابل به منظور حل مشکلات ترافیکی، روی به ابزارهای مدیریتی آورد. اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی از طریق برداشت حجم ترافیک محدوده بدست آمده است و پس از شناخت وضعیت موجود محدوده مورد مطالعه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده و در پایان، راه حل پیشنهادی تحت عنوان تنظیم جهت حرکت معابر، با استفاده از نرم افزار Aimsun شبیه سازی شده و به مقایسه آن با وضع موجود پرداخته شده است. نتایج حاصل شده از مقایسه وضعیت موجود و طرح پیشنهادی محدوده مطالعاتی، نشان داد که مطابق با پارامترهای خروجی از نرم افزار Aimsun، در مجموع راه حل تنظیم جهت حرکت معابر، عملکرد مطلوب تری را نشان می­دهد، این در حالی است که طرح تفصیلی شهر، راه حل توسعه و تعریض معابر را در این محدوده پیشنهاد نموده که به لحاظ اقتصادی- اجتماعی، محدودیت­های بسیاری را پیش رو دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reducing urban traffic problems with approach of setting direction of streets

نویسندگان [English]

  • Sajad Ferdowsi
  • Pari Shokri Firoozjah
University of Payame noor,Tehran
چکیده [English]

Setting direction of streets in order to solve traffic problems is a solution against widening and construction of new Streets that is placed more attention as the one of tools for traffic management. In this context in this research with descriptive-analytical methods and the aim of solving urban traffic problems by setting direction of streets, "The central core of Damghan city" has been studied as a case study and as far as possible it will try to use of management tools and reduce the widening and construction of new streets. The research data has been collected through library surveys and field studies. It has been analyzed after the recognition of current status of study area. Finally, the proposed solution as setting direction of streets is modeled using software Aimsun and compared with current status. The results of the comparison of the current situation and the proposed scope of the study, showed that. In accordance with the output parameters of the software Aimsun, in total the solution setting direction of streets shows better performance. However, in the master plan of the city, the solution development and widening of streets is proposed for this area that it faced with many limitations in terms of socioeconomic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • traffic
  • setting direction of streets
  • damghan