تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 جهاد دانشگاهی خرم آباد

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه لرستان

چکیده

توزیع فضایی جمعیت در کشورهای جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه، عدم تعادل در شبکه استقرار جمعیت و بهره‌برداری از منابع سرزمینی را نشان می‌دهد. در دهه‌های اخیر این عدم تعادل شدت بیش‌تری یافته است و کشور‌های مختلف هریک به فراخور حال خود راه حل‌هایی در جهت تعادل سازی شبکه شهری برگزیده و به دنبال خطوطی برای توسعه آتی خود هستند. در ایران نظیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شبکه شهری در دهه­های اخیر به دنبال دگرگونی شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران با آهنگ و شتابی کم و بیش متغیر دچار دگرگونی شده و اشکال مختلفی را عرضه داشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار شبکه شهری لرستان در سال­های        1375-1390 می‌باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی بوده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و داده‌های سرشماری رسمی کشور و برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های نخست شهری، عدم تمرکز و الگوی سلسله مراتب شهری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون نظام شهری استان لرستان دارای توزیع نسبتاً متعادلی بوده است، البته چنین تعادلی در صورتی تداوم خواهد یافت که شهر‌های استان از درون خود دچار مشکلات شهرهای بزرگ در مقیاس خرد نشوند و فضای مناسب را برای نسل کنونی و آینده فراهم کنند. به طوری که میزان نخست شهری از سال 1375 تا 1390 به شکل تدریجی و متعادل رو به افزایش بوده است. ولی علیرغم افزایش میزان نخست شهری در این استان، فاصله شهر خرم آباد به عنوان شهر اول با شهر دوم (بروجرد) بیشتر نبوده و هنوز نخست شهری در نظام شهری استان لرستان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The balance of the urban system approach to land use planning lorestan province

نویسندگان [English]

  • Zohreh Fanni 1
  • Maryam Biranvandzadeh 2
  • Akbar Soltanzadeh 3
  • Hekmat Amiri 4
1 , University of Shahid Behshti
2 Jahad Danshgahi Khoramabad
3 University of Shahid Behshti
4 University of Lorestan
چکیده [English]

Spatial distribution of population in the world, especially in developing countries, an imbalance in the network deployment and utilization of land resources shows This imbalance has intensified in recent decades And different countries, each according to its own solutions for the balance of the urban network and follow the lines chosen for their future development In Iran, like many other developing countries, the urban network in recent decades followed the pace of socioeconomic change more or less variable changed And various forms has to offer. The purpose of this study was to examine the structure of the urban network tries years 1375-1390. The research method employed Is analytical Data from the state and library resources and census data for statistical analysis of the first indicators of urban decentralization and urban hierarchy model is used The results show that the city of the province has been a relatively balanced distribution However, if such a balance will continue to suffer from major cities to small towns are small-scale and provide adequate space for current and future generations So that the first city from 1375 to 1390 has been gradually increasing score But despite the increase in the first town in the province, as the first city to city within the city of Khorramabad II (Borjerd) was and still more the first city in the province is the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban system
  • the first urban indicators of decentralization
  • land use planning
  • Lorestan