توسعه گردشگری شهر طالقان با استفاده شاخص بیوکلیماتیک و سوآت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

گردشگری فرصتی را فراهم ساخته تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از آن را امیدوار سازد. ارزیابی توان محیطی اگر به گونه­ی شایسته­ای صورت پذیرد موجب اصلاح طرح ها و پیشگیری از بروز ناکامی در توسعه گردشگری می­شود. شرایط طبیعی و ساختار اجتماعی فرهنگی شهر طالقان اشکال متنوعی از فضاهای شهری و روستایی به وجودآورده است که هر کدام به لحاظ کارکرد­های طبیعی و انسانی از سایر نواحی متمایزاند براین اساس تحلیل شرایط اقلیمی برای تعیین تقویم آسایش گردشگری (بهترین زمان) و تدوین استراتژی­های توسعه گردشگری با استفاده از پتانسیل­های شهر امری در خور توجه است. جهت دستیابی به اهداف فوق بانظر سنجی از متخصصان امور شهری و فهرست کردن عوامل داخلی خارجی با زیر شاخص­های تفکیک شده (طبیعی، زیست محیطی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیر ساختی و گردشگری) با مدل SWOT صورت گرفته است و با اولویت بندی عوامل مذکور استراتژی محافظه کارانه ارائه گردید. و به منظور ارزیابی شرایط اقلیم آسایش از شاخص بیوکلیماتیک TCI و داده­های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک کرج در یک دوره زمانی 20 ساله استفاده گردید، نتایج حاکی از آن است که همه­ی ماه ها به جز ماه ژانویه از شرایط مناسب برای گردشگری خاص خود برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing Tourism Development of Taleghan city using Tourism Cliamatic index and SWOT

نویسندگان [English]

  • Ali Shammaei
  • Nafiseh Aghajani
  • Amir Aghababaei
University of Kharazmi
چکیده [English]

Tourism has provided opportunity to enable utilization on every destination. If evaluation of environmental power be done properly result in plan improvement and prevention of unsuccessful tourism development. Natural conditions and social _ cultural structure of Taleghan is created various forms of civic and peasant atmosphere, in which on behalf of natural and human output are differential from another regions. On this basis, analysis of climatic conditions is very important to determine tourism comfort calendar (the best time) and to compile strategies of tourism development using by civic potentials. To obtain above goals, was done survey from civic affairs experts and was listed external _ internal elements with separated sub indicators (natural, environmental, social - cultural, economical, infrastructural, tourism) by SWOT model, and was presented conservative said strategy elements by prioritizing.In order to evaluating of comfort climate conditions was used bioclimatic indicator Tci and climatic data of karaj cinoptic station in period of 20 years.The result suggest that every month except JAN have proper conditions for special tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Ecotourism
  • SWOT
  • TCI Taleghan city