بررسی و مکان‌یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روشAHP وTOPSIS (مطالعه موردی :شهر سمنان)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

2 دانشگاه ازاد اسلامی سمنان

چکیده

مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهری بویزه در شهرهای رو به رشد است.سطوح مختلف امکانات پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد. دراین پژوهش مکان های بهینه را برای استقرار پارکینگ های طبقاتی در شهر سمنان مشخص شد و برای نیل به این هدف از روش وزندهی تحلیل سلسله مراتبی  AHPوکنترل الویت بندی توسط تکنیک TOPSISاستفاده شده است.با توجه به نبود هیچ گونه معیار و ضابطه برای احداث این مراکز پس از بررسی مبانی نظری مرتبط با این موضوع و مطالعات اولیه و گردآوری داده های موثر11معیار به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره این معیارها وزندهی و هفت معیار برتر بعنوان معیارهای نهایی انتخاب شدند.. با توجه به نتیجه ارزیابی حاصل از وضع موجود 3 نقطه ( (A ,B, Cبرای پارکینگ های طبقاتی انتخاب شد. محدوده A شامل میادین امام˛ سعدی˛ مشاهیر˛ امام رضا و پیروزی ، محدوده B شامل میادین امام رضا˛معلم˛ امیرکبیر˛ امام علی˛ کوثر˛ بلوار قائم˛میادین سعدی و مشاهیر محدوده C شامل میدان امام˛محلات˛میادین ˛امام حسین˛سعدی می باشد که محدوده های ذکر شده با هم تداخل ندارند.باتوجه به اینکه درحال حاضرشهرسمنان دارای هیچگونه پارکینگ طبقاتی نیست با مدنظر قراردادن مکان فعلی پارکینگ غیرطبقاتی محدوده A حاصل از ارزیابی فوق پارکینگ های موجود در محدوده پیشنهادی موقعیت مناسبی داشته،لیکن به لحاظ تعداد و پراکندگی مناسب نبوده و فقط یک مرکز برای این ناحیه مناسب می باشد.ساخت پارکینگ درمحدوده B  با توجه به گسترش شهر به این سمت ،لازم است.پارکینگ محدودهC باتوجه به پراکندگی کاربریهای آن منطقه وهم جمعیت کمتردرحالت فعلی ضرورتی برای ساخت آن مشاهده نمی گردد.   

کلیدواژه‌ها