سنجش و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی شهری (مطالعه موردی: نسیم شهر)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، سنجش و تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی شهری بر پایه تقسیم‌بندی مایکل وولکاک(سرمایه اجتماعی مقیدکننده یا الزام‌آور، سرمایه اجتماعی ارتباط‌دهنده یا ارتباطی و سرمایه اجتماعی پیونددهنده یا اتصالی) مطالعه موردی: شهر نسیم شهر می‌باشد. این هدف از طریق تشخیص میزان اولویت کار بست شاخص‌ها، میزان تأثیر مستقیم شاخص‌های پژوهش در ارتقای سرمایه اجتماعی شهری بررسی شده است. برای این منظور، از پنج مؤلفه اعتماد، مشارکت، آگاهی و شناخت، انسجام و امنیت در قالب چهل و یک متغیر دسته‌بندی شده و از دیدگاه شهروندان نسیم شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین، این پژوهش از لحاظ هدف‌گذاری، مطالعه‌ای کاربردی و از لحاظ روش‌شناسی، توصیفی– تحلیلی است که در آن از روش پیمایشی به صورت ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه نمونه 325 نفر از شهروندان نسیم شهر هستند که با روش نمونه‌گیری بر حسب توزیع جغرافیایی جمعیت و با استفاده از روش‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات متناسب با اهداف پژوهش، از آزمون‌های آماری T، برازش رگرسیونی و تحلیل واریانس در قالب نرم‌افزار Spss استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه شهروندان نسیم شهر، تمام مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی شهری(به غیر از مشارکت) با توجه به میزان میانگین پایین نسبت به میانگین مبنا در آزمون T دارای وضعیت ضعیف و نامناسب هستند. همچنین، با توجه به نتایج مدل برازش رگرسیونی در بین مؤلفه‌های منتخب پژوهش و با توجه به میزان معناداری به دست آمده، تمام مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم با سرمایه اجتماعی شهری دارند. مؤلفه‌های امنیت اجتماعی با ضریب بتای 391/0، انسجام اجتماعی با ضریب بتای 349/0 و مشارکت اجتماعی با ضریب بتای 311/0 بیش‌ترین تأثیر را سرمایه اجتماعی شهری دارند؛ همچنین از دیدگاه شهروندان بین نواحی شهر نسیم شهر تفاوت معناداری وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات