کاربرد فنون تحلیل چند معیاری در تحلیل وضع موجود مبلمان شهری (مطالعه موردی: شهر بوکان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

کارایی فضاهای شهری تابع تجهیزاتی است که در آن فضاها تعبیه شده است. این تجهیزات در مبلمان شهری، باید متناسب با عملکرد فضا بوده و استفاده از آن را تسهیل گردانند. در پژوهش حاضر سعی شده است با انتخاب خیابان اصلی شهر بوکان به عنوان مطالعه موردی ، به بررسی وضعیت مطلوبیت تعدادی از عناصر منتخب از مبلمان شهری در این خیابان پرداخته شود . برای ارایه الگوی مقایسه­ای از سطح­بندی مطلوبیت مبلمان شهری، سعی شد تا حد فاصل مورد بررسی از خیابان مذکور به سه زیر محدوده A، B و C تقسیم شده و با محاسبه شکاف مطلوبیت عناصر مورد مطالعه از مبلمان شهری نسبت به نمره1 در هر یک از محدوده ها (نمره وضعیت مثبت ایده­آل در مدل(TOPSIS) الگوی قاعده­مندی در سطح­بندی مطلوبیت وضعیت مبلمان شهری در محدوده­های سه گانه  بدست آمد. یافته­ها نشان ­داد که صورت وضعیت عنصر نیمکت در دو محدوده A و B در سطح پایین قرار دارد. صورت وضعیت عنصر سطل زباله در محدوده A در سطح پایین ولی در محدوده­های B و C در سطح قابل قبول قرار دارند. همچنین صورت وضعیت عنصر سرپناه ایستگاه اتوبوس در محدوده A در سطح پایین و در محدوده C در وضعیت قابل قبول است. بررسی وضعیت تابلو  و بیلبورد تبلیغات نیز گویای وضع قابل قبول این عنصر در محدوده A و وضع مناسب آن در محدوده­هایB و C است. همچنین نمره مربوط به وضعیت عنصر کیوسک مطبوعات، نشانگر وضعیت متوسط محدوده های A و C و وضعیت قابل قبول در محدوده B است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of multi-criteria techniques on the analysis of current situation of urban furniture (Case Study: Boukan)

نویسندگان [English]

  • Ata Ghafari Gilandeh 1
  • Hosain Yazdani Mohamad 2
  • Chiman Mosazadeh 2
2 University of Mohaghegh Ardebili
چکیده [English]

Urban spaces and the efficacy of its success, depends on facilities and equipment in which it is embedded spaces. In the present study, the main street of the city Bukan has been selected to investigate the status of urban furniture elements in this street. In the process of gathering the required data, primarily based on studies, library of standard elements of urban furniture as a benchmark, extracted and classified. Assessment of the study area in reference to the views of citizens on the basis of the distribution of questionnaires. In calculating the gap between desired elements of the urban furniture than a score of 1 in each of the areas pattern regularity at the level of appropriateness of urban furniture in the range of ternatte is obtained. The results show that element in the bench area (A) and (B) located on the lower level. Trash element of (A) low, but the range of (B) and (C) are at the level promised. Bus shelters within the element (A) and low range (C) condition is acceptable. Billboard advertising panel and also tell the status of the element in the acceptable range (A) and the appropriate range of (B) and (C) is. Also at the booth of the press, the average meter in the range of A and C and B are within acceptable condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-criteria analysis
  • fuzzy logic
  • urban furniture
  • Bokan