دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 شهردار

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

دارا بودن ویژگی‌های گردشگری در یک شهر، دربرگیرنده منافع شخصی،  اجتماعی،  اقتصادی و محیطی برای ساکنان آن  شهر است. به این صورت که رهایی از فشار و تنش، افزایش سلامت و بهداشت روانی،  رشد خلاقیت و خودشکوفایی،  رشد مهارت‌ها و آموزش‌ها و حتی تکامل شخصیت اجتماعی شهروندان را به عنوان منافع و مزایای شخصی حاصل از توسعه گردشگری شهری می‌توان بر شمرد. در این پژوهش تلاش است تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مدیریت شهری (شهرداری) به تبیین سیاست‌های راهبردی و اجرایی در توسعه گردشگری شهری بپردازد. در همین راستا شهرداری تهران به عنوان پایتخت کشور در نمونه موردی این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان از این تجربه علمی جهت تأمین و رونق منافع اجتماعی، اقتصادی و محیطی شهروندان سایر شهرهای کشور نیز بهره‌برداری شود. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع اسنادی، کتابخانه ها و همینطور از پرسش نامه استفاده گردید. نتایج نشانگر این حقیقت است که نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سیستم مدیریت شهری هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ عملی دارای توان عملیاتی لازم جهت توسعه گردشگری شهر تهران می باشد؛ به بیانی دیگر ایده مدیریت شهری، اهداف و وظایف آن کاملاً منطبق با اهداف توسعه گردشگری بوده و یافته‌های تحقیق نیز بر این مهم صحه می‌گذارد.همانطور که یافته‌های تحقیق بیان می‌دارد، توسعه گردشگری در شهر تهران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریت شهری کاملاً منوط به نزدیک کردن سیاست‌های نهادهای تأثیرگذار در شهر و سازمان‌های مرتبط با مقوله گردشگری نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات