ارتقاء کیفیت محیطی در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی با تاکید بر امنیت محیطی (نمونه موردی: محله منوچهری همدان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد همدان

چکیده

امروزه پدیده سکونتگاه های غیر رسمی و بطور کلی بافت های نابسامان شهری در کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، تبدیل به یک مسئله مهم مدیریت شهری شده است. مشکل عمده سکونتگاه های فرودست و فقیرنشین، کمبود امنیت است. امن سازی فضاهای شهری یکی ازضرورت‌های اساسی هر شهر مطرح می شود. به همین دلیل، بسیاری از تلاش‌ها به دنبال کاهش وقوع جرم ازطریق طراحی محیطی می‌باشند. با توجه به مشکل ذاتی که سکونتگاه‌های غیر رسمی در زمینه امنیت فضاهای شهری با آن مواجه اند، شناسایی اصول و معیارهای طراحی شهری و طراحی محیطی در طراحی فضاهای سکونتی امن، به منظور ارتقا امنیت، اصلی ترین هدف این پژوهش قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای این پژوهش با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است و با روش توصیفی – تحلیلی به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداخته شده است. همچنین برای تحلیل یافته ها از روش (ANP) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد کنترل دسترسی، نظارت طبیعی، فرهنگ جمعی تاثیر بسیار زیادی بر امنیت فضاها در سکونتگاه غیر رسمی دارد. توجه به اصول طراحی شهری در ایجاد امنیت محیطی بر اساس استانداردها و دستورالعمل ها می تواند منجر به افزایش کیفیت سکونتگاه غیر رسمی، افزایش امنیت و در نهایت بهبود شرایط محیطی این سکونتگاه ها شود. در نهایت در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با مطالعه تجربیات و نظریه ها راهکارهایی برای ایجاد و بهبود امنیت در سکونتگاه غیررسمی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improvement of Environmental Quality in Informal Settlements with Emphasis on Environmental Security (Case Study: Manouchehri neighborhood in Hamadan)

نویسندگان [English]

  • , Hasan Sajadzadeh 1
  • Mahdi Safari 2
1 University of Boalisina, Hamadan
2 azad University of Hamadan
چکیده [English]

Nowadays, informal settlements and generally urban poor textures has become an important issue in both developed and developing countries. The major problem of poor settlements and slums is lack of security. Making safer urban spaces is one of the critical necessities in any city. For this reason, many efforts have been considered in order to reduce crime through environmental design. Due to the inherent problem which informal settlements face in urban areas, identifying principles and standards of urban design and environmental design in design of secure residential spaces, in order to improve security, is the main purpose of this study. Data of this study has been collected by using a questionnaire and library studies, and descriptive - analytic method to analyze these data. And in order to analyze collected data an analytical method (ANP) has been used. Results show that access control, natural surveillance, mass culture has a considerable impact on security of informal settlements. According to the principles of urban design for creating a secure environment based on quality standards and guidelines could lead to an improvement in quality and security of informal settlements which lead to an improvement in environmental conditions of these settlements. Finally, this study has tried to establish and improve the security of informal settlements by studying previous experiences and theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • informal settlements
  • environmental security
  • CPTED
  • natural surveillance
  • Manouchehri neighborhood in Hamadan