مکانیابی بهینه مجتمع‌های تجاری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مورد: مجتمع تجاری شهر رامسر)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه رشته جغرافیا و برنامه ریز شهری دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران.

چکیده

کاهش فضاهای عملکردی تجاری، گسترش بیکاری در شهرها، افزایش جمعیت شاغل، نبود مکان های تمرکز فضاهای تجاری، کاهش خطی مراکز خرده فروشی، بی توجهی به نبود پارکینگهای مورد نیاز کاربری های تجاری همواره از مسایل اصلی توزیع مناسب کاربری های تجاری در سطح شهرها است. هدف این پژوهش شناسایی نقاط مستعد و مکانیابی مجتمع‌های تجاری در شهر رامسر از شهرهای با عملکرد ساحلی است. بنابراین، مکانیابی مناسب و کارکردی مجتمع‌های تجاری از مسایل عمده در مکایبابی کاربری های تجاری است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و نوع آن کاربردی، و شیوه اجرای آن پیمایشی با استفاده از نرم افزار ARC/GIS10  به منظور تحلیل‌های مکانی است. در این پژوهش با استفاده از 11 لایه اطلاعاتی و معیار مانند کاربری اراضی، شیب زمین، دسترسی به شبکه ارتیاطی، نزدیکی به مناطق جمعیتی متراکم،  نزدیکی به میادین اصلی و مرکز شهر، فاصله از مجتمع‌های تجاری موجود، فاصله از مراکز خرید، فاصله از رودخانه، نزدیکی به مراکز تفریحی، نزدیکی به هتلها، نزدیکی به رستورانها وکلاس بندی نقشه های با استفاده از جدول 9 کمیتی ال ساعتی و هم پوشانی آنها توسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده است. نتایج به دست آمده ، بیانگر آن است که الگوی توزیع مجتمع‌های تجاری متناسب با حجم جمعیت شهر و استاندارد های مکانیابی نبوده و از توزیع مناسبی برخوردار نیست .در نتیجه، الگوی توزیع مجتمع‌های تجاری موجود شهر رامسربه صورت متمرکز در بخش مرکزی به سمت شرق بوده و در مناطق شمالی، مرکزی و غربی شهر نیاز به ایجاد مجتمع‌های تجاری می‌باشد، لذا نیاز به برنامه‌ریزی صحیح و همه جانبه در مکانیابی مجتمع های تجاری شهر رامسر ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal site selection of Commercial Complexes Using Analytical Hierarchy Process (AHP) in GIS (Case Study: Ramsar City)

نویسندگان [English]

  • Ali Hosaini 1
  • hossein zeitooni 2
2 MA in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The performance reducion of commertial spaces, the linear decrease of retail centers, and lack of proper attention for parking spaces has always been the main issue distribution of commercial uses in urban areas. The aim of this study is to identify vulnerable commercial complexes in the coastal city of Ramsar to propose appropriate locations for further functioning. The methodology of research is based descriptive-analytical approaches. To analysis and selecting the proper sits ARC/GIS10 was applied. By using 11 layers of information and criteria such as land use, land slope, associated network access, proximity to densely populated areas …. the maps were classified via analytic hierarchy process (AHP).  The results indicate that the distribution of commercial complexes has no correspondence with population distribution. Consequently some parts of the city are out of commercial centers reach. On the base of the results, center and western areas of the city require commercial complexes, which should be done using GIS technique to avoid improper site selection. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • location
  • commercial complexes
  • shopping malls
  • AHP models
  • Ramsar