مطالعه و ارزیابی شاخص‌های محیطی مؤثر بر قابلیت پیاده‌روی ( مورد مطالعه: شهر آمل)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه مازندران

چکیده

شهرهای خودرو محور منجر به خلق محیط های شهری می شود که نه تنها وابستگی به خودرو را ترویج و تشویق می نماید بلکه نوعی فرهنگ خودرو محوری را خلق می کند، به طوری که در عمل دسترسی به خدمات بدون خودرو امکان پذیر نبوده و یا بسیار مشکل است. در مقابل پیاده راه سازی نیرومند ترین و اثرگذارترین جنبش طراحی محلات شهری است و همچنین پیاده راه سازی کاهش پیامدهای زیان بار خودرو محوری، افزایش ایمنی افراد پیاده و بهبود محیط شهری را به ارمغان می آورد. روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی تحلیلی بوده که از شاخص قابلیت پیاده‌روی فرانک، ضریب آنتروپی شانون، بی مقیاس سازی فازی و برای تعمیم میزان قابلیت پیاده‌روی در سطح مناطق 25 گانه شهر آمل از نرم‌افزار GIS و برای تجزیه‌وتحلیل میزان همبستگی از نرم‌افزار SPSS استفاده‌شده است. با توجه به اینکه بین فعالیت فیزیکی افراد و محیط ساخته شده شهر که در آن زندگی می کنند ارتباط وجود دارد، شاخص قابلیت پیاده روی می تواند در مراحل مختلف برنامه ریزی شهری مفید باشد. که در آن ارزش بالا از شاخص قابلیت پیاده روی بدان معنی است که یک آرایش خاص از شهر می تواند فعالیت بدنی افراد را مشخص کند، و پایین بودن شاخص قابلیت پیاده روی بدان معنی است که مردم اغلب از اتومبیل برای زندگی روزمره استفاده می کنند که منجر به حداقل فعالیت بدنی می شود. با توجه به شمارش شاخص قابلیت پیاده روی برای هر ساختار موجود از شهر و برای هر طرح شهری پیشنهادی می تواند امکان پذیر باشد. نتایج نشان می‌دهد عوامل مختلف محیطی تأثیر قابل‌توجهی بر میزان قابلیت پیاده‌روی دارد که هر چه میزان فشردگی و اختلاط کاربریهای شهری بیشتر باشد قابلیت پیاده‌روی افزایش می‌یابد و مناطق مرکزی شهر آمل بالاترین میزان قابلیت پیاده‌روی را دارا می‌باشد که این امر موجب افزایش فعالیت های پیاده روی و بدون خودرو خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the impact of environmental indices on walkability (A case study of Amol)

نویسندگان [English]

  • Amer Nikpour 1
  • Mitra Hosainpou Asgar 2
  • Hakimeh Talebi 2
2 University of Mazandaran
چکیده [English]

Automobile dependency in cities with many cars leads to create urban environments that not only promotes and encourages dependency on the car but it makes culture of automobile dependency, So that in practice without access to automobile, access to services is not possible or very difficult. On contrary, making pedestrian ways is the most powerful and influential design movement for neighborhoods, it also brings reducing the harmful consequences of automobile dependency, increasing the safety of pedestrians and improving the urban environment. Methodology of this study was descriptive and analytical based on Frank indexes of the walkability, Shannon’s entropy factor; scale removal in fuzzy logic was used to generalize the walkability on the surface areas of 25 districts of the city of Amol by using of GIS software and by using of SPSS software to analyze the correlation. There is the relationship between physical activity of people and the city environment in which they live, The Walkability index can be useful is in the stage of urban planning. High value of Walkability index means that a particular arrangement of the city supports physical activity of people the low value of Walkability index means that people very often used cars in the everyday life which results into minimum physical activity. The results show that various environmental factors effect walkability noticeably , the greater the amount of compression and mixing urban the walking ability increases, Amol and central regions have the highest levels of walking ability this will increases  activity of  walking and car-free activities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walkability
  • index
  • city form
  • compact
  • Amol