ارزیابی و سنجش تاثیر فعالیت ها و انواع کاربری های موجود در محورهای ساختاری و عملکردی بر الگوی سفری شهروندان (مطالعه موردی : منطقه یک شهر همدان)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

2 دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه بوعلی، همدان

چکیده

کاربریها یکی از متغیرهای اصلی و تاثیرگذار در عملکرد محورها و الگوی سفری شهروندان در ساختار شهری هستند. بنابراین نحوه استفاده از زمین و الگوی پراکنش مکانی و فضایی کاربریها که در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین مشخص می گردد، الگوی سفری شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد.از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش تاثیر کاربری های موجود در محورهای ساختاری و عملکردی بر الگوی سفری شهروندان در منطقه یک شهر همدان سعی در دستیابی به یک سیستم حمل و نقلی یکپارچه دارد . نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. حجم نمونه برای سه محور عملکردی (شریعتی, میرزاده عشقی, سعیدیه) بدلیل متغیر بودن جمعیت سه محور با استفاده از فرمول (حجم نمونه جامعه نامعلوم) به ترتیب برابر با (225 و 290 و 265) است. اطلاعات برداشت شده به کمک نرم افزار SPSS (تحلیل واریانس یک طرفه  Tو تحلیل رگرسیون چندگانه HMR) مورد تحلیل قرار گرفته شده است. . نتایج این پژوهش نشان میدهد که کاربری ها در تعیین عملکرد و الگوی سفری شهروندان نقش زیادی دارند. و در هر محور عملکردی هر کاربری با نوع خاصی از الگوی سفری در ارتباط است و بر آن تاثیر می گذارد. همچنین در بین کاربری های تاثیرگذار نیز بیشترین تاثیر گذاری را کاربری مختلط دارد که الگوی سفری را به سمت الگوی سفری حمل و نقل عمومی با میزان (Beta=.976) جهت می دهد. در نهایت  با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد طراحی سیستم حمل و نقلی یکپارچه در چارچوب سیستم ABC ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and assessing the impact of exsiting activities land use types of structural and functional Corridors on the travel patterns (A case of study: zone 1, city of Hamadan)

نویسندگان [English]

  • yaser hatami 1
  • Kianoush Zaker Haghighi 2
  • hadi rezae rad 3
1 A master's student Islamic Azad University of Hamedan
3 Islamic Azad University of Hamedan
چکیده [English]

Land use type is one of the main and influential variables on the performance of corridors and travel pattern of citizens in an urban structure. So the quality of using land and the pattern of spatial distribution affect the travel patterns of citizens. Hence the aim of the present study is to evaluate and assess the impact of existing land uses on the structural and functional corridors on the travel patterns of citizens in a zone 1 of Hamadan city to achieve an integrated transport system. The methodology of the research is based on descriptive-analytical approaches. The number of samples with respect to the uncertainty and seasonal changes of population (Shariati, mirzadeh Eshghi, saeidieh) obtained 225, 265 and 290. The data was analyzed using SPSS which included variance analysis, multiple regression analysis of one-way T and HMR. The results show that the land uses play important role in the performance travel pattern of citizens. The most influential use was   mixed pattern as it directed the most of the travel towards the public transport with Beta =. 976. Finally, with regard to the results, the integrated transport system was proposed in the framework of ABC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Corridors
  • travel pattern
  • Urban land use
  • Hamedan