روستا- شهر سیاستی مناسب برای جلوگیری از جابجایی جمعیت به سوی شهرهای بزرگ و کلانشهرها (مطالعه موردی شهرهای کوچک استان ایلام)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه باختر ایلام

چکیده

عدم کنترل مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ مشکلات عدیده ای را در شهرها و حتی روستاها موجب شده است از جمله مشکلات اقتصادی فرهنگی در شهرها و خالی از سکنه شدن روستاها، که برای توسعه اشتغال و تولید در کشور مفید نخواهد بود. بنابراین اعمال سیاستگذاری های صحیح به ویژه عملکرد صحیح سیاست روستا-شهری راهکاری مناسب برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ به نظر می رسد. پژوهش حاضر در این راستا به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری آن، خانوارهای روستا-شهرهای استان ایلام می باشد که تعداد 366 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و بین آنها پرسشنامه ها توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل آنتروپی شانون و نرم افزار LISREL انجام شد. نتایج حاصل از بررسی مدل آنتروپی شانون در دورۀ سرشماری 1390  نمایانگر حرکت توزیع فضایی شهرها به سوی تعادل بیشتر درسطح  استان ایلام می باشد. و سیاست روستا- شهر و عملکرد آنها در استان ایلام مثبت بوده و از نظر تراکم جمعیتی و رشد شهری به سوی تعادل در حرکت است. همچنین تحلیل داده‌های پرسشنامه ای حاکی از آن است که سیاست روستا- شهردر استان ایلام با رعایت اصول و معیارها و حفظ کارکرد روستا-شهری در کاهش میزان مهاجرت و جابجایی جمعیت به سوی شهرهای بزرگ و کلانشهرها تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rurban: An appropriate policy to avoid movement of populations to big cities and metropolises (A case study of small cities of Ilam Province)

نویسنده [English]

  • pakzad azadkhani
چکیده [English]

Lack of control in people immigrations from the villages to the big cities has caused many problems in those cities including economic-social problems in cities and emigration from rural areas which won’t be advantageous to increase of employment and production. Therefore, implementing the proper policies especially the rurban policy is considered as an appropriate strategy to avoid the immigration of rural people to the big cities. Hence, this paper done the method is analytical-descriptive. The population of the research includes the family of Ilam province's rurbans, then sample of 366 person was chosen by Cochran formula and multistage cluster sampling and the questionnaires were distributed on them. They were analyzed by Shannon entropy model and LISREL. The results of Entropy Shanonn in the 1390 census indicate that the spatial distribution of cities in Ilam province is moving towards the balance. Also, the policy of village-city and its performance have been positive in Ilam provine. And, the province is achieving a balance in the population density and urban development. Moreover, the analysis of data from the questionnaires shows that if the principles and standards of rurban policy and its use are maintained, this policy will have a positive and meaningful effect on decrease of migration and population movements to the big cities and metropolises in small cities of Ilam province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rurban
  • immigration
  • Rural Development
  • Ilam province