بررسی اثربخشی سامان دهی بصری کارکرد فضاهای شهری (مطالعه موردی: خیابان انقلاب اسلامی، تهران)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهرن

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استادیاردانشگاه تهران

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ فعالیت های اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن  ﻓﺮﻫﻨﮓ از طریق فعالیت های اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ جریان در می آید.ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ بازنمایی این رابطه ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ارزش ﺳﻨﺖﻫﺎی زیستی را عینیت ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ. در این پژوهش با توجه به ازدحام محدوده مورد مطالعه به دلیل وجود کتابخانه ها وفروشگاه های متعدد و مهم ترازهمه استقرار دانشگاه تهران درطول این مسیر، وقرین با این شرایط، نبود ویا بودن برنامه ریزی مدون ضعیف و به دنبال آن دشوار بودن اجرای این برنامه ریزی ها موجبات این فرضیه را فراهم می کند که میزان آلودگی های بصری در این محدوده مهم (ازچهارراه جمالزاده تا چهارراه ولی عصر) خیلی زیاد باشد ولی با توجه به اجرای پروژه بهسازی بصری توسط سازمان زیباسازی منطقه شش شهر تهران انتظار می رود میزان اغتشاشات بصری این محدوده بیشتر ازمتوسط نباشد. ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن فرضیه ﻣﺬﮐﻮر، اﺑﺘﺪا، ﻣﻔﻬﻮم میزان اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮی در ﻗﺎﻟﺐ شش ﺷﺎﺧﺺ و بیست وهفت ﻣﻌﺮف تعریف عملیاتی ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻗﺎﻟﺐ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی؛ دادهﻫﺎی ﻣﻮردنیاز از طریق اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (طیف لیکرت) ﮔﺮدآوری گردید. از طریق روشﻫﺎی میانگین و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎده و نیز آزﻣﻮن آﻣﺎریt  تک نمونه ای، وضعیت آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺼﺮی محدوده ﻣﺬﮐﻮر تحلیل ﺷﺪ.نتایج نیز ﺿﻤﻦ پذیرش فرضیه تحقیق ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺼﺮی محدوده چهاراه جمالزاده تا چهارراه ولی عصر در ﺷﺎﺧﺺ فعالیت ها وعملکرد در ﺣﺪ زیاد و درسایر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و گاها کم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ترکیبی نیز ﻧﺸﺎنگر این موضوع بودﮐﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺼﺮی این محدوده از  درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of visual organization on the functions of urban spaces (A case study of Enghelab-e- eslami street, Tehran)

نویسندگان [English]

  • omid heydari 1
  • Esmaeil Salehi 2
  • Shahrzad faryadi 3
  • Lobat zebardast 4
1 university of tehran
2 University of tehran
3 University of tehran
4 University of tehran
چکیده [English]

With regard to the relationship between human activity and culture, city is the place where culture current through activities and human connection. The form of the city, especially city views represent this relationship and identified coexistence of values and traditions. Due to overcrowding study area, great shops and libraries and, most important, the establishment of the Tehran University along the way the project was not in line with these conditions. Also, poorly written plan and difficult to follow the implementation of this plan provides grounds for the assumption that the visual pollution in this important area (from Jamalzadeh intersection to Valiasr intersection) is too much. However, according to visual beautify improvement projects by beautification organization of district Six in Tehran visual disturbances expected in the range of not more than average. To test this hypothesis, the concept of visual disturbance in index six and twenty-seven operational definition was introduced. Then, in a descriptive-analytic study method, the required data were collected through questionnaires (Likret scale). Through simple and average techniques as well as one- sample t-test, visual pollution of these areas were analyzed. Results also acceptation the hypothesis and showed that visual disturbances of Jamalzadeh to ValiAsr intersection range, Activities and performance index are high, and the other indicators at moderate to low. Composite Index indicates that the visual pollution in this area at moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City
  • urban spaces
  • visual pollution
  • Tehran