مطالعه کارکرد امنیت در بافت‏های تاریخی با رویکرد شهر دوستدار کودک (نمونه موردی: محله بالا کفت بالا شیراز)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد صفاشهر، دانشگاه آزاد‏اسلامی، صفاشهر، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر

3 دانشگاه آزاد‏اسلامی، جهرم

چکیده

وجود امنیت در محیط‏های شهری یکی از الزامات اساسی کیفیت زندگی محسوب می‏شود. لذا تخریب کالبدی شهرها و از هم گسیختگی بافت‏های تاریخی و لزوم توجه به کودکان به عنوان استفاده کنندگان از فضاهای شهری که از توانایی کمتری برخوردار بوده و بیشتر در معرض خطرات قرار دارند از اهمیت زیادی برخوردار است و کودکان نیاز دارند تا در محیطی به دور از خطرات ناشی از محیط به فعالیت بپردازند .لذا در این تحقیق با مطالعات میدانی و کتابخانه‏ای و با استفاده از روش توصیفی، پرسشنامه‏ای تهیه گردید که توسط 289 نفر از شهروندان پاسخ داده شد. جهت تحلیل اطلاعات آماری از نرم افزارspss  استفاده و تحلیل‏آماری داده‏ها در 2 گروه توصیفی و تحلیلی انجام شد. با توجه به داده‏های بدست‏آمده، مقادیر ضریب همبستگی پیرسون برای شهر دوستدار کودک و افزایش حضور کودکان در محله به ترتیب 401/0 و 335/0و سطح معنی‏داری 000/0 بدست آمده و این داده‏ها نشان می‏دهد که هرچقدر امنیت بافت‏های تاریخی را افزایش دهیم، رابطه مثبت و معنی‏دار بین عوامل فوق ایجاد می‏گردد. و سه معیار ایمنی و امنیت ، محیط بدون خشونت و آزادی، تحرک و پویایی به ترتیب با نسبت بخت 208/0، 07/7 و 48/4 بر میزان استفاده کودکان از این محله تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the function of Security in historical context with the child friendly city Approach (A Case study of Bala Kaft Neighborhood, Shiraz)

نویسندگان [English]

  • alireza abdolahzade fard 1
  • Savarzadeh Seyed Korosh 2
  • Zahra Mohammdi 3
1 urban development group, Safa Shahr branch of Islamic Azad University, Safa Shahr, Iran
چکیده [English]

Security of urban areas is one of critical necessities for life quality. So because of physical destruction of cities and interruption in historical contexts, it is very important to pay attention to children as urban area users who have less ability and are subject to more dangers. Children need to play in an environment free of environmental dangers. Therefore, the present study is done through field and library study using descriptive approach. A questionnaire was prepared and then answered by 289 citizens. To statistically analyze the data, SPSS software was used and the statistical analysis of data was done in 2 groups of analytic and descriptive. Based on the results, Pearson correlation coefficients for child friendly city and the increase in children presence in the neighborhood were 0.401 and 0.335, respectively, with significance level of 0.000. This data shows that the more the security of historical contexts, the more positive and significant relation between the above factors. Three criteria of security and safety, free environment without violence, and movement and dynamics affect how much children use the neighborhood, with odds ratio of 0.208, 7.07 and 4.48, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • security
  • historical context
  • child friendly city
  • Shiraz