تحلیل فضایی و مکانیابی هتل‌ها در ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 اســتادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت. ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه گیلان

چکیده

شهر تبریز در طول تاریخ با توجه به موقعیت جغرافیایی خود یکی از مراکز جاذب گردشگران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فراغتی و ...، چه در حوزه داخلی و خارجی بوده است. به همین منظور، توجه به زیرساخت­های اقامتی یکی از ضرورت­های توسعه گردشگری در این شهر است. باوجود نقش محوری‌ای که موقعیت مکانی هتل‌ها در چشم‌اندازهای شهری و  نیز ساخت گردشگری شهری مدرن دارند، این بخش هم در مطالعات شهری و هم در مطالعات گردشگری کمتر موردتحقیق پژوهشگران قرارگرفته است. به همین منظور در این مقاله به‌صورت کاربردی، با روش توصیفی- تحلیلی در قالب مدل تلفیقی AHP و GIS به تحلیل فضایی و مکان‌یابی هتل­های شهر تبریز پرداخته‌شده است. نتایج تحقیق نشان داده است، الگوی فضایی منطقه بندی از مکان­های مناسب و سازگار هتل­های شهر تبریز در نزدیکی مقاصد گردشگری در مجاورت هسته اصلی شهر است. که این الگو، در ادامه این روند بافاصله گرفتن از مرکز شهر به علت تراکم بیشتر کاربری‌های ناسازگار در مناطق دورتر، کاهش میابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis and Locating Hotels in Urban Structure (Case Study: Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Maryam Jafari Mehrabadi 1
  • hamid rokhsari 2
1 Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Geography and Planning University of Guilan
چکیده [English]

Tabriz city due to its geographical location has historically been one of the most attractive places for tourists in the field of economic, social, cultural, leisure, etc., both in the internal and external domain. For this reason, attention to residential infrastructures is one of the most important necessities of tourism development in the city. Despite the central role of the hotel's location in urban landscapes as well as the structure of modern urban tourism, this area has been less studied by both researchers in both urban studies and tourism studies. For this purpose, in this paper, applied and descriptive analytical method in the form of AHP and GIS compilation model has been applied to spatial analysis and location of hotels in Tabriz city. The results of research have shown that the zoning spatial pattern of suitable and appropriate places for hotels in Tabriz is close to the main tourist attractions of the city which this pattern followed by this trend is further reduced by the distance from the city center due to the increased density of incompatible land-uses in distant regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • locating
  • urban tourism
  • hotel
  • Tabriz