کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا (مطالعه موردی شهر زنجان و پیرامون)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان

3 دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه نقش و کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات محور بسیاری از تحولات شهری- روستایی شناخته شده است. لذا دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی حداکثر تاثیرگذاری را در زندگی بشر خواهد داشت که بتواند در تمام زمینه‌ها و در میان تمام اقشار جامعه رسوخ کند. هدف از این پژوهش بررسی کاربرد و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرستان زنجان    می­باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (t تک نمونه­ای،­ فریدمن، همبستگی و تحلیل مسیر) استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان داد که براساس آزمون t تک نمونه­ای مبین بالا بودن مقادیر میانگین بدست آمده در مولفه‌های مورد نظر تحقیق از حد میانگین (3) می­باشد. به طوری که، در سطح معناداری و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است. براساس آزمون فریدمن، بیشترین میانگین رتبه­ای مربوط به مولفه­های اقتصادی و کمترین آن مربوط به مولفه­های فرهنگی می­باشد. از سوی دیگر، نتایج آزمون اسپیرمن، نشان می­دهد که بیشترین همبستگی را مولفه­های اقتصادی با 715/0و  کمترین همبستگی را مولفه­های فرهنگی با 176/0 دارا می­باشد. در نهایت آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین اثر کلی مربوط به متغیر شاخص­های اقتصادی با 765/0 می­باشد، یعنی با گسترش رابطه شهر و روستا توسعه اقتصادی و افزایش کارهای خدماتی و تا حدودی افزایش عدالت اجتماعی بین شهر و روستا در منطقه مورد مطالعه را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of information and telecommunication technology for improving rural-urban relations (A case study of Zanjan)

نویسندگان [English]

  • ahmad roumiani 1
  • Jamshid Ainali 2
  • Akbar Asghari Zamani 3
1 University of Mashhad
2 Geography, University of Zanjan
3 University of Tabriz
چکیده [English]

Today, the role and functions of information and communication technology (ICT) are based on many rural urban developments. Therefore, ICT achievements will have the maximum impact on human life that can penetrate all areas and among all segments of society. The purpose of this research is to investigate the application and position of information and communication technology in Zanjan province. The Applied research method, the descriptive-analytical method, and the library and field method (questionnaire, observation) were used to collect data. The Descriptive and inferential statistics (t single sample, Friedman, correlation and path analysis) were used to analyze the data. The results of this study showed that based on the one-sample t-test, the average values obtained in the components of the research were high (3). In addition, at the significant level and their difference, the numerical utility is positively evaluated and estimated. According to Friedman test, the highest average rank is related to economic components and the least is related to cultural components. On the other hand, the Spearman test results show that the highest correlation is economic components with 0.715 and the least correlation with cultural components with 0.176 is. Finally, the path analysis showed that the highest overall effect on the economic indicators variable was 0.715 is. In other words, the expansion of the relationship between the city and the countryside has led to economic development and an increase in service activities and, to a certain extent, an increase in social justice between the city and the countryside in the study area.