ارزیابی فضایی آسیب‌پذیری کاربری‌های استراتژیک و خطرپذیر شهر گرگان بر اساس رویکرد پدافند غیر عامل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی دانشگاه گلستان

2 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشگاه گلستان

چکیده

عصر حاضر عصر آسیب­پذیری شهرهاست، زیرا همزمان با پیچیده شدن حیات شهری، شهرها در ابعاد مختلف با مخاطرات طبیعی و بحران تکنولوژیک از یک سو، و بحران­های اجتماعی- امنیتی از دیگر سو مواجهند. در این زمینه رعایت الزامات کاربری­های شهری با توجه به رویکرد پدافند غیرعامل باید انجام گیرد. در این تحقیق در ابتدا، با توجه به حساسیت کاربری­های شهری که از جمله مراکز حساس، مهم و حیاتی شهرها محسوب می­شوند و در صدر حمله دشمن قرار دارند که آسیب دیدن آنها باعث فلج شدن شهر و تسلیم آن می­شود، مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه آلترناتیو­های مناسب برای این کاربری­ها در راستای الزامات پدافند غیر عامل ارائه شده است. شهر گرگان به خاطر موقعیت استراتژیک در شمال شرق کشور پیوند دهنده غرب به شرق و دارای شرایط ممتاز اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه­ای- کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای و بررسی­های میدانی است. یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که اصول پدافند غیر عامل شهری در کاربری­های شهر گرگان مورد توجه و امعان نظر قرار نگرفته به گونه­ای که در نواحی 1 ، 2 و 3 منطقه 3 که در شرق گرگان و نواحی که جاده کمربندی آن را از شهر جدا می­کند دارای بیشترین خطرپذیری و نواحی 1 و 2 منطقه 1 که در جنوب شهرگرگان واقع شده شامل محلات گلشهر شمالی، جنوبی، مرکزی، شهرک تالار،میناگل، سروش و زیبا شهر دارای شرایط مساعد­تری از لحاظ اصول پدافندغیرعامل شهری می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial evaluation of vulnerability of strategic and vulnerable uses in Gorgan city based passive defence approach

نویسندگان [English]

  • khodarahm bazi 1
  • Mansour Khemri 2
  • Ebrahim Moameri 3
1 Member of faculty at Golestan University
2 University of Islamic Azad, Tahghighat Branch Tehran
3 University of Golestan
چکیده [English]

The present age is the age of urban vulnerability, Because, with the complexity of urban life, cities face a variety of natural hazards and technological crisis, on the one hand, and social-security crises on the other. In this regard, compliance with the requirements of urban use with regard to passive defense should be taken. In this research, in the first place, due to the sensitivity of urban utilities, which are considered as critical, critical and important centers of the cities. And they are at the top of the attack, with their damage causing the city to be paralyzed and surrendered, And alternatives have been presented to suit these uses in accordance with the requirements of non-operating defense. The city of Gorgan is one of the major cities of Golestan province due to its strategic position in the northeast of the country, which links the west to the east and has the privileged economic and social status. The present study is a descriptive-analytical method based on developmental and applied research and is based on library studies and field studies. The findings of this research show that the principles of non-operating urban defense in the use of Gorgan city have not been considered.  So that in areas 1, 2 and 3 of area 3 in northern Gorgan and areas where the road belt separates it from the city It is most vulnerable to areas 1 and 2, Zone 1, which is south of townspeople, including the northern Golshahr neighborhoods, south, central, hollow towns, minagels, Soroush and beautiful cities with more favorable conditions in terms of the principles of non-urban action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • Urban land use
  • GIS
  • Gorgan