تحلیل پیامدهای تراکم کاربری‌های شهری و فراشهری بر کارکرد محله‌ای (موردپژوهش: منطقه 12 کلان‌شهر تهران )

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم جغرافیایی، گروه جغرافیا و برنامه شهری

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی

چکیده

تراکم کاربری­های فرا محله‌ای به‌ویژه در مقیاس شهری و فراشهری، به دلیل ماهیت کارکردی متفاوت می­تواند کارکردهای محله­ای و توسعه محله­ها را دچار اختلال کند. مقاله حاضر این مسئله را با رویکرد توسعه پایدار شهری در منطقه 12 کلان‌شهر تهران موردتوجه قرار داده است. روش پژوهش مبتنی بر رهیافت توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌های موردنیاز به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری‌شده و به کمک آزمون رگرسیون چند متغیره (اثرگذاری متغیرهای پژوهش) تجزیه‌وتحلیل شده است. جامعه آماری پژوهش شامل جمعیت منطقه 12 کلان‌شهر تهران است که حجم نمونه با فرمول کوکران برابر با 384 نفر مشخص گردید. یافته­های تحقیق بیانگر این است که 30 درصد از کاربری کل منطقه به کاربری مسکونی و 70 درصد به کاربری­های غیرمسکونی اختصاص‌یافته است. کاربری­های فرا منطقه‌ای که ماهیت غیرمسکونی دارند 95/36 درصد از کل سطح منطقه را اشتغال می­کنند. همچنین یافته­های تحقیق نشان می­دهد که تراکم کاربری­های شهری و فراشهری بر کارکرد محله­ای تأثیر مستقیم و معناداری داشته است. بنابراین یکی از مهم‌ترین راهبردهای مؤثر در پایداری توسعه محله­ای، ایجاد تعادل در تخصیص اراضی به کاربری­های با "کارکرد محله­ای" و "کارکردهای شهری و فراشهری" است.

کلیدواژه‌ها