تحلیل فضایی نقش شبکه معابر در تاب آوری کالبدی شهر مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه خوارزمی تهران

4 دانشجوی دکترا

چکیده

شبکه معابر به مثابه شریان های حیاتی، بخش اصلی ساختار کالبدی سیستم شهری هستند که در مواقع بحران نقش بسیار موثری در امداد رسانی و ارتقای تاب آوری دارند. بن بست بودن بخش شمالی منطقه، بلند مرتبه سازیهای خارج از ظرفیت، وجود سه گسل بزرگ در شمال(گسل شمال تهران)، گسل مرکزی(راندگی نیاوران) و گسل جنوبی(گسل محمودیه) و ... از منظر تاب آوری، جایگاه خاصی به منطقه یک شهرداری تهران داده است از این جهت نقش معابر منطقه در زمان بحران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر سنجش و ارتقای تاب آوری شبکه معابر منطقه یک در برابر زلزله است. بنابراین به لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش انجام مبتنی بر رویکرد ارزیابی؛ شیوه گردآوری داده ها به شیوه اسنادی و به لحاظ نوعیت داده ها جزء تحقیقات آمیخته( کمی و کیفی) است. بر اساس شاخص های 21 گانه انسانی و وزن تلفیق شده آن ها در تعیین وضعیت معابر منطقه یک برای زمان بحران، بخش عمده ای از معابر مرکز منطقه دارای وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب به لحاظ ریسک وقوع بحران هستند. در زمان وقوع بحران معابر مرکزی منطقه می توانند روند امداد رسانی را به کلی فلج نمایند. با توجه به نتایج تحقیق راهبردهایی مانند ایجاد کمربند شمالی منطقه یک و اتصال بزرگراه شهید بابایی به تقاطع بزرگراه چمران-یادگار امام و ... پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the road network role in the city’s physical resiliency Case Study: District 1 of Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • simin tavalaie 1
  • ahmad zanganeh 2
  • taher parizadi 3
1 faculty member of departement of kharazmi
2 science Committee of Kharazmi University
3 science committee of kharazmi university
چکیده [English]

The network of streets as vital arteries is a central part of the structure of the urban system, which has a very effective role in helping and resilient in times of crisis. The impassability of the northern part of the region, Extremely high construction density, the existence of three major faults in the north (North Tehran fault), the central fault (Niavaran Driven) and the southern fault (Mahmodiyeh fault), and ... from the resilience perspectives have given a special place in the 1 district municipality Tehran. Therefore, the role of the streets of the region during the crisis is very important. The purpose of this study is to evaluate and promote the resilience of the road network in the 1 district against the earthquake. Therefore, in terms of purpose, including applied research and in terms of the methodology based on the evaluation approach, the method of collecting data in a documentary manner and in terms of data type is a mixed research . Based on the 21 indicators of humanity and their combined weight, in determining the status of the roads in District 1 for the time of crisis, most of the roads in the center of the region have a very unfavorable situation in terms of the risk of a crisis. At the time of the crisis, the road of the center of the region can cripple the aid process completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban system
  • crisis
  • road network
  • physical resilience
  • district 1 of Tehran