تحلیلی بر جایگاه شهر مشهد در زمینه توسعه اقتصادی – اجتماعی براساس برندرقابت پذیرملی در افق1404

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی

2 استاد دانشگاه فردوسی، گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

امروزه، یکی از مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی شهرها، بحث رقابت و رقابت‌پذیری درزمینه معرفی و تصویرسازی مشتری‌پسند برندینگ در عرصه‌های جهانی، ملی و منطقه‌ای است. در طی این فرآیند، یکی از چالش‌های مدیریت شهری برای افزایش کارایی، با ایجاد برند شهری به‌عنوان راه‌حلی در فرایند توسعه شهرها گره‌خورده است؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی از جایگاه ملی مشهد در زمینه توسعه اقتصادی- اجتماعی بر پایه برند رقابت‌پذیر شهری تا سال 1404 با استفاده از تکنیک Meta- SWOT است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و هدف کاربردی است. داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، (سند توسعه شهر مشهد) و پیمایشی جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری تعداد 40 نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که؛ موقعیت شهر مشهد در نقشه رقابتی ازلحاظ پارامتر توسعه اقتصادی (محور Y) با امتیاز 05/3 از 5 امتیاز ممکن در سال 1404 در بین رقبای خود بعد از تهران که با امتیاز 90/3 در بالاترین جایگاه قرارگرفته است قرار دارد. همچنین، در زمینه پارامتر توسعه اجتماعی (نمودار X) شهر مشهد در سال هدف با امتیاز 90/2 از 5 امتیاز ممکن به ترتیب دارای جایگاهی پایین‌تر از تهران با امتیاز 45/4، شیراز و اصفهان به‌طور مشترک با امتیاز 45/3 خواهد بود. مهم‌ترین متغیرهای کلان تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی- اجتماعی مشهد با توجه به برند شهری رقابت‌پذیر آن عبارت‌اند از؛ حکمرانان و مدیریت شهری در مشهد، تنش‌های بین ایران و برخی کشورها اسلامی منطقه و وجود عتبات عالیات در کشورهای همسایه (عراق، سوریه) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the National Position of the Mashhad City on the Socio-Economic Development Based on the City- Competitive Brand on the Horizon of 2024

نویسندگان [English]

  • kiyan shakarami 1
  • Mohamadrahim rahnama 2
  • Masoud chharrahi 3
  • mina heydarinesar 4
1 PhD student of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University
2 Professor of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad
3 Master of Geography and Urban Planning, University of Yazd
4 M.A. student of Geography and Urban Planning, Yazd University
چکیده [English]

Today, one of the most important parameters affecting the economic, social, urban development is competition, and competitiveness issue in the introduction and illustration of customer-friendly branding in global, national, and regional arenas. During this process, one of the challenges of urban management to increase efficiency by urban brand building is regarded as a solution to the urban development process. Therefore,method is descriptive-analytical and the purpose is applied. Data and information are collected through library studies, (the development document of Mashhad) and surveys. The statistical population is consisted of 40 experts and researchers related to the research topic. The results show that the location of the city of Mashhad in the competitive map from the point of view of the economic development parameter (Y-axis) with a score of 3.05 from 5 possible points in 2024 among its rivals is after Tehran, which with a score of 3/90 is in the highest position. Also, in the context of the social development parameter (Chart X), the city of Mashhad in the target year with a score of 2.90 out of the 5 possible points would have a lower position than Tehran with a score of 4.45, and Shiraz and Isfahan with the common score of 3.45. The most important macroeconomic variables affecting socio-economic development of Mashhad with respect to its competitive brand include international sanctions, rulers, and urban management in Mashhad, tensions between Iran and some Islamic countries of the region, and the existence of Atabat Aliat in neighboring countries (Iraq, Syria).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Socio-economic development"
  • "Urban branding"
  • "Competitiveness"
  • Meta-SWOT "Mashhad city"