نظارت و پیش بینی تغییرات گسترش کالبدی و تراکم ساخته شده شهر ساری با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و مدل CA-Markov

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست، تغییرات کالبدی و تراکم ساخته شده شهر ساری به طور همزمان در چهار دوره 10 ساله از 1988 تا 2018 ارزیابی شد. از الگوریتم های طبقه بندی حداکثر احتمال و آنالیز طیف مخلوط نرمال شده به ترتیب به منظور استخراج اطلاعات کالبدی و تراکم ساخته شده از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مساحت کالبدی شهر ساری از 1726 هکتار در سال 1988 به 3071 هکتار در سال 2018 رسیده است که بیشترین گسترش کالبدی در جهات شرق، جنوب و جنوب غرب این شهر اتفاق افتاده است. همچنین تراکم ساخته شده نیز از 49 درصد در سال 1988 به 56 درصد در سال 2018 رسیده است که بیشترین افزایش تراکم ساخته شده در جهات شمال شرق (12%)، جنوب (12%) و غرب (10%) مشاهده می شود. علاوه بر این، گسترش کالبدی و تراکم ساخته شده در سال 2028 شبیه سازی شد. نتایج مدل، افزایش 1716 هکتاری مساحت کالبدی شهری ساری با بیشترین مقدار در جهات جنوب غرب و شرق و افزایش میانگین تراکم ساخته شده از 56 درصد به 63 درصد با بیشترین مقدار در جهات شمال، شرق و جنوب غرب در راستای راه های اصلی شهر را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supervision and prediction of physical expansion changes and floor area ratio developed in Sari city using Landsat satellite images and CA-Markov model

نویسندگان [English]

  • komeil abdi 1
  • saeid kamyabi 2
  • mohammadreza zandmoghadam 3
1 Ph.D. student of geographic and urban planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 associate professor of geography Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Assistant Professor of geography Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

In this study, using Landsat satellite images, physical and density made changes in the city of Sari were evaluated simultaneously in four periods of 10 years from 1988 to 2018. Maximum Likelihood Classification and Normalized spectral mixture analysis (NSMA) algorithms were used to extract physical and density made information from satellite imagery, respectively. The results showed that the area of the city of Sari increased from 1726 hectares in 1988 to 3071 hectares in 2018, with the largest expansion in the east, south and southwest. density made has also risen from 49% in 1988 to 56% in 2018, with the highest increase in the northeast (12%), south (12%), and west (10%) respectively. In addition, physical expansion and density made were simulated in 2028. The results of the prediction model show increase the 1716-hectare urban area of Sari focusing on the southwest and east directions in 2028. Furthermore, it is expected the increase in the average density made of from 56 percent to 63 percent the most in the north, east and southwest directions along the main roads of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical expansion
  • Density made
  • Satellite images
  • Markov chain
  • Sari city