بازشناسی اصول حاکم بر مکانیابی و توسعه آرامستانها از گذشته تا عصر حاضر (موردپژوهی: آرامستان تخت فولاد و باغ رضوان اصفهان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و مدرس دانشگاه

چکیده

گورستان محلی است که آخرت و حیات پس از مرگ را به عنوان یکی از اصول دین اسلام به انسان یادآوری می‌نماید و از مهمترین تجلی-گاه‌های فرهنگ و باورهای مردمی محسوب می‌شود.این‌گونه فضاها که محلی برای نمایش تعلق‌خاطر به متوفیان و زندگی پس از مرگ هستند، می‌تواند به عنوان یکی از نشانه‌ها و نمادهای هویت فرهنگی و تمایز فرهنگها از یکدیگر محسوب شودآرامستان‌های ایران در دوره اسلامی هویت و مفاهیمی متفاوت با آنچه امروزه در حال رخ دادن است، داشته‌اند و به عنوان مکانی برای زیارت و تفریح مطرح بوده‌اند؛ امری که در طراحی گورستان‌های امروزی مورد بی‌توجهی واقع و با طرح‌های تیپ جایگزین شده‌اند. مطالعه حاضر با رویکرد پژوهشی کیفی و روش تحقیق تحلیلی- تطبیقی و پژوهش میدانی با مطالعات کتابخانه‌ای به بازشناسی بایدها و نبایدهای مکانیابی و احداث گورستان‌ها می‌پردازد. از نتایج این پژوهش چنین بر می‌آید که گورستان، به‌عنوان یک فضای شهری بومی، محلی برای تعاملات اجتماعی، تجلی تعلق‌خاطر بازماندگان ، تشخص فرهنگی و خوانایی فضاهای شهری در گذشته کاربرد داشته است. به عنوان مثال گورستان تخت فولاد اصفهان به عنوان یکی از با ارزشترین گورستانهای جهان تشیع مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش با مقایسه تطبیقی میان آرامستان رضوان که در خارج از شهر احداث شده و تخت فولاد که به تدریج در حال تخریب است، جهت باز زنده سازی مفهومی گورستانهای پیشین انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition of the Principles Governing the Locating and Development of cemeteries from the Past to the present (Case Study: Takht-e-foulad cemetery and Rezvan Garden of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mahya Tooranpoor 1
  • asghar molaei 2
  • masoumeh ayashm 3
1 Graduate student of Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urban Development, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران 74/5000 Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, Islamic Art University of
3 ph.d student and university lecturer
چکیده [English]

The cemetery commemorates the current and the after-death life as one of the principles of the religion of Islam and is one of the most important manifestations of the culture and beliefs of the people. Iran’s cemeteries in the Islamic era have identities and concepts different from those they do today and have been considered as a place for pilgrimage and recreation; The fact is being neglected in the design of today's cemeteries and replaced with typical designs. This research with a qualitative research approach and an analytical-comparative research method and field research with library studies is aimed at identifying the needs and the reasons for site selection and construction of the cemeteries. The results indicate the cemetery as an indigenous urban space, a place for social interactions, manifestation of belonging to survivors, cultural identity, and the readability of urban spaces in the past. For example, the cemetery of the Takht-e-fuolad of Isfahan has been considered as one of the most valuable cemeteries in the world of Shiism. This research examines to revive the past cemeteries concept with the comparison of the Rezvan cemetery, which was built outside the city and the Takht-e-fuolad cemetery which is been gradually destructing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cemetery
  • Cultural Landscape
  • location
  • Takht-e-foulad cemetery
  • Rezvan Cemetery