کاربرد ابزار متاسوات در ارزیابی تطبیقی راهبردهای شهرهای بیوفیلیک با تاکید بر تغییرات اقلیمی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در دهه‌های اخیر، بروز بحران‌های زیست محیطی ناشی از گسترش کالبدی شهرها به سمت نواحی باز و طبیعی پیرامون، ضرورت توجه به محیط‌زیست شهر را افزایش داده است. از جمله مهمترین چالش‌ها، تغییر اقلیم می‌باشد. بهره‌مندی از دیدگاه‌های شهری جدید مبتنی بر محیط زیست می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیازهای کالبدی، منجر به حفظ طبیعت، تنوع‌زیستی و افزایش کیفیت محیط زیست در شهر و نهایتا پاسخگویی به معضلات ناشی از تغییرات اقلیم گردد. یکی از اندیشه‌های نوین در این زمینه، شهرسازی بیوفیلیک می‌باشد. از این‌رو، هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی تحلیلی برای ارزیابی ویژگی‌های شهر بیوفیلیک در پنج شهر سنگاپور، پورتلند، بریسبین، پرت و برلین در پاسخ به تغییرات اقلیم می‌باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی (مبتنی بر مطالعات اسنادی) و تحلیلی (با بهره‌مندی از تکنیک متاسوات) است. رویکرد این تحقیق نیز، کمی و کیفی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که شهر سنگاپور در اقدامات راهبردی بیوفیلیک نسبت به سایر شهرها در شرایط بهتری قرار دارد. همچنین هر سه هدف شهر بیوفیلک، دارای اهمیت بالا هستند و در پاسخگویی به اثرات تغییر اقلیم، تبیین راهبردها در دو قابلیت پارک‌های جنگلی و کشاورزی شهری، در اولویت قرار دارند (عوامل داخلی). اولویت‌دادن به توسعه زیست‌محیطی در برابر توسعه کالبدی، نیز مهمترین عامل محیطی (بیرونی) در دستیابی به اهداف شهر بیوفیلیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An application of Meta –SWOT Tool for Comparative Analysis of Biophilic Cities Strategies with Focus on Climate Changes

نویسندگان [English]

  • Ladan Maleki 1
  • Hamid Majedi 2
  • Zahra Sadat saeideh Zarabadi 3
1 PhD Candidate of Urban Planning, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Urban Planning, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Urban Planning, Department of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, rising the environmental crisis due to urban physical growth toward surrounding natural areas, has increased the necessity of attending urban environment. One of these challenges is climate change.Using new urban views based on the environment can response to physical needs and leads to nature protection,biodiversity and increasing the quality of environment in the city and finally response to problems of climate changes. In this regard, one of the new ideas is Biophilic Urbanism. So the aim of this study is presenting an analytical model on assessing the properties of the biophilic city in five cities; Singapore,Portland,Brisbane,Perth and Berlin in response to climate changes. The methods of this study are descriptive (based on the documental studies) and analytical (by using Meta –SWOT technique), with quantitative and qualitative approaches. The results show that the biophilic strategic actions in the city of Singapore are the best among the others. Also, every three objectives of the biophilic city have top importance and in reaching to an biophilic city and in response to effects of climate changes, explaining the strategies in two capabalities of forest parks and urban agriculture are the priorities (internal factors). Giving priority to environmental development rather than physical one, is the most important environmental factor (external) in reaching to the biophilic city objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Urban Environment
  • Biophilic City
  • Climate Changes
  • Meta-SWOT Technique