بررسی سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در بافتهای مسئله دار شهری- نمونه: شهر رشت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه گیلان

چکیده

بررسی مقوله سرمایه اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری در شهر رشت مهمترین هدف این پژوهش بوده است و برای این منظور از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی در محدوده های سه گانه شهر رشت شامل بافت های ناکارآمد میانی، بافت تاریخی و سکونتگاههای غیر رسمی اطلاعات مورد نیاز مورد نیاز بررسی شده و موارد مورد نیاز به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل 90084 نفر از ساکنین محدوده مورد مطالعه است. برای استخراج جامعه نمونه از روش کوکران (با سطح اعتماد 95 درصد و میزان p و q برابر با 5/0) استفاده شده که باتوجه به اهداف پژوهش پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت طراحی شده و مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه نمونه مورد بررسی 382 نفر است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از نظر شاخصهای افزایش تعاملات بین شهروندان، مشارکت و آگاهی مطلوب بوده اما از نظر ایجاد حس اعتماد در بین شهروندان نامطلوب بوده است. از دیگر نتایج مهم قابل اشاره در این پژوهش تفاوت معنادار سرمایه اجتماعی در بافتهای سه گانه و محله های مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of social capital in the process of urban regeneration in the urban problematic fabric (Case Study: Rasht)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil aghaeizadeh 1
  • Mehdi Hesam 2
  • Robabeh Mohammadzadeh 3
1 Faculty member of geography and urban planning of Guilan University
2 Faculty member of management department of guilan university
3 M.sc Geography and urban planning-University of Guilan
چکیده [English]

The study of social capital in the process of urban regeneration in Rasht city is the main purpose of this research. For this purpose، descriptive-analytical method has been used. The required information has obtained using library and field studies in three areas of Rasht city including inefficient fabrics، historical fabrics and informal settlements. The statistical population of the study consisted of 90084 inhabitants of the study area. To extract the sample population، Cochran method was used (the confidence level is 95% ، p and q = 0.5). According to the research objectives، a Likert scale questionnaire was designed and used. The sample population is 382 people. For data analysis، one-sample t-test and Kruskal-Wallis test were used. The results show that social capital is considered as an indicator of increased interactions between citizens، participation and awareness، but it has been undesirable in terms of creating a sense of trust among citizens and people who live in the city of Rasht. Other important results in this research are the significant difference in social capital in three areas and studied neighborhoods including inefficient fabrics، historical fabrics and informal settlements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • urban regeneration
  • urban problematic fabric
  • Rasht