نقش فرهنگ شهری برنیازها ومصرف فرهنگی شهروندان تهرانی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و معاون پژوهشی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3 دانشجو

چکیده

جامعه‌شناسان، فرهنگ شهری را ، احساس تعلق جمعی و درونی به مجموعه عناصر مادی و معنوی زندگی شهروندی تعریف می‌‌کنند. پژوهش" مطالعه موردی فرهنگ شهری در تهران " به روش پیمایش، با جامعه آماری 18 سال به بالا، حجم نمونه( N=400 )،به شیوه احتمالی و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام شد.نتایج تحقیق نشان داد نیازهای فرهنگی پاسخگویان درگروه‌ها و طبقات مختلف گوناگون است. آنچه برای یک گروه نیاز محسوب می‌شود ممکن است درگروه‌های دیگر چندان مورد توجه نباشد. از سوی دیگر، درصد پایین احساس نیاز در گروه‌های تحصیلی و درآمدی پایین، اگرچه از جهتی متأثر از عوامل و موانع مطرح شده از سوی پاسخگویان است، اما از جهت دیگر اولویت‌های نیازی این دسته از افراد را نشان می دهد. بنابراین نادیده گرفتن برخی نیازها یا بی‌توجهی به آنها باعث از بین رفتن نیاز نمی‌شود، بلکه زمینه آشفتگی و بی‌نظمی‌ را به تدریج در قالب تقلیل فرهنگ شهری به ویژه تاثیرآن برکنش شهروندان در ابعاد مختلف در بلند مدت منجر می شود و افراد برای ارضای نیازهای خود جایگزین‌های دیگری را انتخاب می‌کنند که‌گاه متناسب با ارزش‌های فرهنگی به ویژه فرهنگ‌ شهری جامعه منطبق‌نیست یا پاسخگویی مناسبی برای آن نیازها محسوب نمی شود و در نهایت، میزان رضایت، شادی‌، نشاط و احساس افتخار به خود و فرهنگ شهری‌ را‌در کنش های شهروندی کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of urban culture on the needs and cultural consumption of the citizens of Tehran

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdizadeh 1
  • ameneh sedighian bidgoli 2
  • fatemeh aslanzade 3
1 Deputy of Education and Research of Allameh Tabataba'i University
2 استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
3 Student
چکیده [English]

Sociologists define urban culture, the sense of collective and internal belonging to the collection of material and spiritual elements of citizenship life. A "case study of urban culture in Tehran" was conducted using a survey method with a population of 18 years old and a sample size (N = 400) in a cluster sampling method. The results showed that cultural needs The respondents are in different groups and classes. What is considered necessary for a group may not be of much interest in other groups. On the other hand, a low percentage of the need for lower education and income groups, although influenced by the factors and barriers posed by respondents, shows the need for these groups. Therefore, ignoring or neglecting some needs does not need to be eliminated, but the background of turmoil and disorganization gradually leads to the reduction of urban culture, especially its impact on the dispossession of citizens in different dimensions in the long run, and individuals to replace their needs to meet their needs. They choose the other one which is not compatible with cultural values, especially the urban culture of the society, or is not an appropriate response to those needs. Finally, the amount of satisfaction, happiness, vitality and sense of pride of ours and urban culture ‌ Believes in citizenship actions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran citizens
  • urban culture
  • cultural consumption
  • cultural needs