ارزیابی میزان و عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر شیراز)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه مازندران

2 -

چکیده

هدف این پژوهش سنجش عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری(مطالعه موردی: منطقه یک شهر شیراز) می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان منطقه یک شهر شیراز بوده اند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.93 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف غیر نرمال بودن داده ها را نشان داد به همین جهت برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آزمون های ناپارامتریک کای اسکوئر و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئر نشان داد که شهروندان منطقه یک شهر شیراز اعتماد پایینی به مدیریت شهری دارند همچنین ویژگی های اعتماد شونده (شهرداری و شورای شهر) بیشترین تأثیر را بر میزان اعتماد شهروندان داشته و ویژگی های اعتماد کننده (شهروندان) و ویژگی های ثابت محیط به ترتیب تأثیر کمتری بر میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری داشته اند. همچنین آزمون کروسکال والیس نشان داد که تمامی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش با 0.000sig= و خطای کمتر از 0.05 تأثیر معناداری بر میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Rate and Factors Affecting of Citizens' Trust in Urban Management (Case Study: Zone 1,Shiraz City)

نویسنده [English]

  • elahe zare 2
2 -
چکیده [English]

Trust-based management is a modern statement of ancient thought that is well known and well-known in today's relationships, and its mechanisms can be effective in achieving individual and organizational effectiveness. The purpose of this study is to measure the factors affecting of citizen trust in urban management (case study: Shiraz city). The present research is applied in terms of purpose and descriptive - analytic method using the questionnaire tool. The statistical population of the study was citizens of Shiraz city. The sample size was calculated using Cochran's formula of 384 people. Validity of the questionnaire questions was verified by professors and experts in the field of geography and urban planning, its reliability was calculated by Cronbach's alpha of 0.93. SPSS software was used to analyze the data of the questionnaire. The results of Kolmogorov-Smirnov test showed abnormal data. Therefore, non-parametric Chi-Square and Kruskal-Wallis tests were used to answer the research questions. The results of the Chi-square test showed that citizens of Shiraz district have a lower level of confidence in urban management. Also, the trusted characteristics (municipalities and city councils) have the greatest impact on the level of citizen's trust and the characteristics of the trustworthy (citizens) and characteristics Environmental constraints have had a lesser impact on the level of citizen confidence in urban management. Also, Kruskal Wallis test showed that all the variables studied in the research with sig = 0.000 and error less than 0.05 had a significant effect on the level of citizen trust in urban management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust
  • urban management
  • municipality
  • Shiraz