اولویت‌بندی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت‌های‌ فرسوده شهری (مطالعه موری: ناحیه 3 منطقه 10 شهر تهران)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در چند دهه اخیر مورد توجه مسئولان و اندیشمندان مسائل شهری و به‌ویژه بافت‌های فرسودة شهری قرار گرفته است، موضوع استفاده از ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی برای تسهیل در روند بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. ازاین‌رو در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در تمایل به نوسازی ساکنان بافت‌های فرسوده ناحیه سه منطقه ده شهرداری تهران پرداخته شده است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق جمعیت بالای 18 سال ناحیه مورد مطالعه به تعداد 86396 نفر می‌باشد. برای این کار ابتدا با استفاده از فرمول کوکران، نمونه‌ای با حجم 382 نفر در بین ساکنین ناحیه به‌صورت تصادفی انتخاب شد. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر داده‌های اولیه می‌باشد که جمع‌آوری اطلاعات اولیه، به‌صورت اسنادی و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام‌گرفته است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS مورد پردازش قرار گرفت. برای اولویت‌بندی هر یک از مؤلفه‌ها و همچنین تعیین سهم و نقش آن‌ها در تمایل به نوسازی محدوده مورد مطالعه از سه روش؛ تحلیل میانگین، تحلیل مسیر PLS، رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر تمایل بر نوسازی ناحیه سه منطقه ده تهران بر اساس درجه اهمیت این‌گونه اولویت‌بندی شدند که به ترتیب مؤلفه‌های رضایتمندی، روابط همسایگی، مشارکت اجتماعی و اعتماد نهادی قرار گرفتند. با برنامه‌ریزی در راستای ارتقاء و ساماندهی این مؤلفه‌ها بر اساس درجه اهمیت می‌توان وضعیت تمایل به نوسازی محدوده مورد مطالعه را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Influence of Social Capital Components on Residents Participation to Renovation of Urban Worn out Texture (Case study: district 3 of region 10 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pourahmad 1
  • Esmaeil Najafi 2
  • vahid abbasifallah 3
  • asghar heydari 3
1 Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In terms of urban worn out textures, one of the most important issues that have been considered in recent decades by scholar's urban issues and urban planners is the usage of social capital capacities to facilitate the process of upgrading and modernizing urban worn out textures. Therefore, this research examines the effect of social capital components on the willingness of inhabitants to renovate their homes that are in the worn out tissues of the 3 district of the region ten of Tehran municipalities. To do this, first, using the Cochran formula and a sample of 382 people was randomly selected among the residents of the area. The research method is descriptive-analytical and it is based on the initial data. Initial data collection was done by documentary and survey method and questionnaire is used too. The collected data was processed by using SPSS and Smart PLS software. To prioritize each of the components, as well as determining their contribution and their role in the tendency to renovate the study area, three methods were used: mean analysis, PLS path analysis,geographic weighted regression. Based on the results of the research, the main factors influencing the tendency to renovate the 3 district of the region ten of Tehran were prioritized according to their importance: respectively, the components of satisfaction, neighborhood relations, social participation and institutional trust. With the planning to upgrade and organize these components based on the degree of importance, it is possible to improve the tendency to renovate the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • tendency to renovation
  • worn out texture
  • Participation
  • district 3 of region