تحلیلی بر قابلیت های کالبدی-کارکردی شهر سنندج با تاکید بر پیوندهای شهر و روستا

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

امروزه ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ شهر با روستا، ﻣﺠﺰﺍ ﺍﺯ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺩﺭ ﻳـﮏ ﻓﻀﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻄﺮﺡ ﻫﺴﺘﻨﺪ. پویایی یک سازمان فضایی، متأثر از نقش و کارکردهای سکونتگاه های شهری و روستایی و همچنین روابط، مناسبات و پیوندهای بین شهرها و روستاها می‌باشد، که به وسیله جریان افراد، کالاها، پول، اطلاعات و الگوهای متنوع شغلی انجام می‌پذیرد. پژوهش با هدف بررسی قابلیت های کالبدی و کارکردی با تاکید پیوندهای شهر و روستا در مورد شهر سنندج انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی، برای تبیین روابط شهر با پیرامون با استفاده از نرم افزارSpss از شاخص های مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، اداری –خدماتی و کالبدی استفاده شده و از طریق آزمون های ناپارامتری کای اسکوئر، آزمون تی و روش های محاسباتی درصدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد عامل اقتصادی با بیشترین ضریب پیوندی67 درصد، عامل کالبدی با ضریب 61 درصد کم‌ترین تاثیر در پیوند شهر سنندج با روستاهای پیرامونی خود داشته است. همچنین نتایج نشان داد روستاهایی که فاصله کمتری با شهر سنندج دارند نه تنها از شرایط توپوگرافی همواری برخوردار و پیوند شهر –پیرامون را گسترش داده بلکه محلی برای تمرکز جمعیت مهاجرین روستایی شده است. بدین منظور اهتمام جدی به مدیریت روستاهای پیرامونی، از نظر کالبدی به منظور ساماندهی توسعه فضایی- مکانی آن ها،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Functional Features of Sanandaj City with Emphasis on City and Village Links

چکیده [English]

Today, the two phenomena of the city with the village are not separate from each other, but they are presented as a system in a particular geographic space. The dynamics of a spatial organization are influenced by the roles and functions of urban and rural settlements, as well as relationships, relationships and links between cities and villages, through the flow of people, goods, money, information and diverse occupational patterns. The purpose of this study was to investigate the functional and functional abilities of the city and village links in Sanandaj city. The research method, descriptive-analytical, has been used to explain the city-to-area relationship with the periphery using the Spss software used from various indicators in economic, social, administrative, service and physical dimensions. By means of non-parametric tests, Chi-square test T and computational methods. The results showed that the economic factor with the highest coefficient of 67%, the physical factor with the coefficient of 61% had the least impact on the linkage of Sanandaj with peripheral villages. The results also showed that villages less distant than Sanandaj not only have a high topographic condition, but also extend the city-to-city linkage, but it has been a place for the concentration of rural immigrant populations. To this end, serious efforts to manage peripheral villages, in order to organize their spatial-spatial development, are inevitably imperative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • City
  • Around
  • Relationships
  • Sanandaj