بررسی ارتقاء ظرفیت تراکمی شهر ارومیه با تحلیل توزیع فضایی تراکم های شهری و با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، ,واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل گروه جغرافیا

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

تراکم به‌عنوان یکی از ابعاد ساخت شهر عامل مهمی در درک چگونگی عملکرد و تغییرات کالبدی شهرها می‌باشد. لازمه تعیین انواع تراکم‌ها در نظر داشتن ظرفیت پذیرش زیرساخت‌ها و سایر پتانسیل‌های اقتصادی، اجتماعی و... در محدوده‌های موردمطالعه می‌باشد. شهر ارومیه در دهه‌های اخیر گسترش افقی زیادی داشته ولی همواره شهری کوتاه‌قامت بوده و با سابقه اجرای سه طرح جامع و سه طرح تفصیلی، پیشنهادات تراکمی آنها محقق نشده است. هدف این تحقیق ارزیابی روند تغییرات انواع تراکم‌های شهر ارومیه و میزان تحقق‌پذیری طرح تفصیلی درزمینه تراکم ساختمانی و شناسایی معیارهای مؤثر بر اختصاص تراکم ساختمانی، برای تعیین ظرفیت بارگذاری شهر می‌باشد. در این راستا، ابتدا وضعیت انواع تراکم‌های شهری در دوره‌های مختلف و میزان تحقق طرح تفصیلی در وضع موجود تحلیل و سپس با معرفی شاخص‌های مؤثر بر تعیین تراکم ساختمانی واقعی، ظرفیت اراضی شهر با مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره و در محیط GIS، تعیین و مدل‌سازی شد. نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد شاخص‌های تراکمی در شهر به‌صورت نامتعادل در مناطق شهر توزیع‌شده و نیز 78 درصد تراکم‌های ساختمانی پیش‌بینی‌شده طرح تفصیلی محقق نشده‌اند. نتیجه مدل‌سازی ظرفیت تراکم ساختمانی نیز بیانگر بلااستفاده ماندن 68% ظرفیت اراضی شهر و فاصله زیاد تا وضعیت مطلوب بخصوص در مناطق 2،3 و 5 شهر است. مقایسه نتایج مدل تحقیق با وضع موجود تراکم ساختمانی در شهر ارومیه بیانگر حرکت نیمرخ تراکم از تراکم زیادتر در محدوده‌های مرکزی و میانی شهر به سمت تراکم متوسط و کمتر در حاشیه‌های شهر و ایجاد حالت هرمی در شهر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Increase the urban density capacity of urmia city by analyzing the spatial distribution of city densities Using MADM Techniques

نویسندگان [English]

  • Monireh Omrani 1
  • mohammadtaqi masoumi 2
  • Hosein Nazmfar 3
1 Department of Geography, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Islamic Azad University, Ardabil Branch, Department of Geography
3 department of Geography
چکیده [English]

Density as one of the dimensions of city construction is an important factor in understanding how the city works and changes. in the case of the study.the city of urmia has been developing a large horizontal expansion in the recent decades.The purpose of this research is to evaluate the process of change in the types of densities in Urmia city and level of implementation of detailed plan in the field of building density. in this regard , at first , the status of different urban densities in different periods and the degree of fulfillment of a detailed plan was analyzed and Then, with the introduction of effective indicators on determination of real building density, city land capacity was determined and modeled with the Multi-Criteria Evaluation and in GIS software . the density indicators in the city are distributed as unbalanced in the urban regions And 78% of the building densities predicted by the detailed plan were not realized . the result of modeling the capacity of building density Suggests unused to 68 % of the city's land capacity and The distance is far to favorable conditions, especially in regions 2,3 and 5of the city. Comparison of the results of the research model with the existing condition of building density in Urmia Suggests The movement of the density profile From higher than the density in the central and middle regions of the city towards the medium and lower density in the city's margins and Creates a pyramid mode in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buildings density
  • Multi-Criteria Evaluation Model
  • Geographic Information System
  • Urmia City