ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای بافت فرسوده مرکزی شهر سنندج، با ملاحظات پدافند غیر عامل، با استفاده از مدل IHWP و GIS

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

باتوجه به رشد جهانی شتابزده در جمعیت شهرنشینی و تمرکز امکانات و زیرساختها در شهرها، درصورت وقوع زلزله، آسیب پذیری شهر بسیار گسترده بوده و جان و مال افراد زیادی را تهدید خواهد کرد. بنابراین، ارائه راه حلهای منطقی جهت برنامه ریزی صحیح و اعمال اصول پدافند غیر عامل می تواند روشی کارآمد جهت تامین امنیت شهروندان در سطوح پیشگیری، مقابله و اقدامات پس از بحران باشد. این پژوهش با استفاده از روش های اسنادی،توصیفی و تحلیلی در بافت فرسوده شهر سنندج انجام شده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، شاخص های پدافند غیرعامل جهت بررسی آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله استخراج گردید.سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی و نظریات کارشناسان، سطح اهمیت شاخص های موثر بر میزان آسیب پذیری مشخص شدند. در ادامه، وزن هر یک از شاخص ها بااستفاده از مدلIHWP که ترکیبی از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی است، محاسبه شده است. در مرحله پایانی، با توجه به بررسی های صورت گرفته؛ سطح آسیب پذیری بافت فوق به لحاظ پدافند غیر عامل محاسبه و مطابق آن در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه آسیب پذیری آن موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با حرکت از بدنه محلات به عمق، بر میزان آسیب پذیری بناها افزوده شده است. نتایج همچنین نشان میدهد که80/26% از ساختمانها دارای بیشترین میزان آسیب پذیری، 6/36% آسیب پذیری زیاد، 03/23% از آسیب پذیری متوسط، 06/9% از آسیب پذیری کم و 36/4% از کمترین میزان آسیب پذیری برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and zoning of seismic vulnerability of Sanandaj city's worn out texture, with passive defense considerations, using the IHWP and GIS model

نویسندگان [English]

  • Farhad Fallahi 1
  • Farzin Charehjoo 2
1 Master Student of Urban Design, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor of Urban Planning, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

According to the rapid global growth in urban population and the concentration of facilities and infrastructure in cities, in the event of an earthquake, the city's vulnerability is very widespread and it would threaten so many lives and properties.Therefore,providing logical solutions and applying passive defense principles can be an effective way to meet citizens at the event of crises. The research has been done on the basis of documentary methods, in Sanandaj.In order to achieve goals of the research, using the library studies, and existing documents, the necessary indicators to determine the vulnerability of urban textures to earthquakes were identified and extracted. In the next step, using the multi-criteria decision-making techniques such as the hierarchical analysis process and using Delphi fuzzy method, the level of importance of the effective indicators on the degree of vulnerability was identified. The purpose of using Delphi method is to reach an agreement between experts in relation to a particular topic, which is done by using a survey of experts on a variety of occasions and with regard to their feedback. The advantages of this method is providing unbiased answers, frequency and statistical analysis of the results of questionnaires. Results show that with the movement to the depths of neighborhoods, magnitude of the vulnerability of the monuments has been increased. The results also show that 26.87% of the buildings had the highest vulnerability, 36.6% had high vulnerability, 23.03% had a moderate vulnerability, 9.69% had low vulnerability and 36.4% Had the least vulnerability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • Earthquake
  • IHWP
  • Passive defense
  • Sanandaj Worn Out Texture