بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر ایذه)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید جمران اهواز اهواز ایران

2 مدیر حوزه ریاست داشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی/دانشگاه شهید چمران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22080/usfs.2019.15917.1743

چکیده

مخاطره ای که شهرها را تهدید می‌نماید خطر وقوع زلزله است.شهر ایذه هم در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله است،کاهش آسیب و مدیریت بحران و درنهایت تاب‌آور نمودن شهر در برابر مخاطرات لازم و ضروری است؛هدف پژوهش بررسی و سنجش میزان تاب آوری در ابعاد کالبدی و اجتماعی شهر ایذه در برابر زلزله می باشد. پژوهش حاضر ازنظر ماهیت، نظری – کاربردی و ازلحاظ روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی است. برای دستیابی به نتایج تحقیق علاوه بر روش کتابخانه‌ای و استفاده از آمار و اسناد از روش میدانی مبتنی بر پرسش‌نامه استفاده‌شده است. تعیین حجم نمونه آماری آن با استفاده از روش کوکران بوده و روش نمونه‌گیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این پژوهش از مدل تحلیل سلسله‌مراتب فازی (AHPFUZZY)، GIS، SPSS و مدل تصمیم گیری Promethee استفاده شد. برای سنجش بعد کالبدی از 8 شاخص استفاده گردید. نتایج بعد کالبدی نشان داد که وضعیت شهر ایذه در برابر وقوع احتمالی زلزله پایین می باشد. نتایج اجتماعی نشان داده که ناحیه مرکزی با مقدار 667/0 و ناحیه غربی با 500/0 به ترتیب در جایگاه اول و دوم، نواحی شمالی و نورآباد با مقدار جریان خالص 333/0- در جایگاه سوم و ناحیه شرقی با مقدار خالص 500/0- در جایگاه آخر قرار گرفته است؛ بنابراین می توان گفت بین نواحی شهر ایذه از لحاظ تاب آوری اجتماعی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Surveying and Measuring the Physical and Social Resilience to Earthquakes (Case Study of Izeh City)

نویسندگان [English]

  • saeed maleki 1
  • saeed amanpour 2
  • ali shojaeeyan 3
  • masomeh razavii 4
1 Geography and Urban Planning Faculty of Literature and Humanities, Shahid Jamran University, Ahvaz Ahvaz Iran
4 master degree student of geography and urban management, Shahid Chamran university of Ahvaz
چکیده [English]

The danger that threatens the cities is the risk of an earthquake. The city of Izeh is also at the risk of earthquake hazards, reducing damage and managing the crisis, and eventually exposing the city to the necessary and necessary risks; Measure the resiliency rate in the physical and social dimensions of Izeh city against earthquakes. The present study is descriptive-analytic in terms of its nature, theoretical-practical and, as far as the study method is concerned. In order to achieve the results, a questionnaire-based field method has been used in addition to the library method and the use of statistics and documents. The sample size was determined using Cochran method and the sampling method was carried out using simple random sampling without substitution. To analyze the data, Fuzzy Hierarchy Analysis (AHPFUZZY), GIS, SPSS and Promethee Decision Model were used in this study. To measure physical dimension, 8 indicators were used. Physical results showed that the situation in Izeh city is low against possible earthquake occurrence. Social results showed that the central region with a value of 0.667 and western region with 0.50 in the first and second places, northern and northern areas with a net flow of 0.333 in the third place and in the eastern region with a net value of 500 / 0 is in the last position; therefore, it can be said that there is a difference between the areas of Izeh city in terms of social resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Physical-social dimensions
  • Earthquake
  • Izeh city