چالش‌های انبوه‌سازی مسکن، ارزیابی نقاط ضعف مسکن مهر در مقیاس ملی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران

10.22080/usfs.2020.17044.1854

چکیده

مقولة مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای زندگی انسان‌ها از ابتدای سکونت بشر مطرح بوده است؛ لذا با رشد شهرنشینی و تجمع افراد در شهرها مسائل و مشکلات مسکن بیشتر خودنمایی کرده است. این موضوع به‌خصوص در شهرهای جهان سوم در قالب کمبود مسکن و نیز پایین بودن کیفیت مساکن موجود نمایان شد. در همین جهت هرکدام از دولت‌ها با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... خود طرح‌هایی را درجهت رفع و یا کاهش مشکل مسکن در نظر می‌گیرند. طرح مسکن مهر نیز به‌عنوان یکی از طرح‌های درنظر گرفته‌شده برای کاهش مشکلات مسکن مهر در ایران در دهة 1380 بوده است. تحقیق حاضر به‌دنبال بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و نقاط ضعف مسکن مهر در ایران بوده است. این تحقیق ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربری و ازنظر روش جزء تحقیقات توصیفی– تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت اسنادی– پیمایشی بوده است. در بخش اسنادی با مطالعة ادبیات تحقیق، ابعاد و شاخص‌های مرتبط با تحقیق استخراج شده‌اند. در بخش پیمایشی نیز ابعاد و شاخص‌های استخراج‌شده از مطالعة ادبیات تحقیق به‌همراه شاخص‌های مدنظر کارشناسان و متخصصان، به‌صورت پرسش‌نامه در بین 45 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزة مسکن، و به‌خصوص طرح مسکن مهر، توزیع شده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SMART-PLS و SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که 6 شاخص (کالبدی، نهادی- مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، حقوقی و مکان‌یابی) به‌عنوان مهم‌ترین نقاط ضعف این پروژه انتخاب شده‌اند. در این بین بعد اجتماعی- فرهنگی با اهمیت 0.255، بعد کالبدی با 0.244 و بعد حقوقی با 0.243 به‌ترتیب مهم‌ترین نقاط ضعف و بعد از آن‌ها ابعاد نهادی- مدیریتی با 0.233، بعد مکان‌یابی با ضریب 0.237 قرار دارند و در انتها نیز بعد اقتصادی با اهمیت 0.160 داشته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها