ارزیابی اثرات پراکنده رویی در تغییر کاربری اراضی شهرهای میانه اندام (مطالعه موردی: شهر قروه)

نوع مقاله: مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان

2 استادیار، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

3 دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22080/usfs.2020.16812.1837

چکیده

امروزه گسترش بی برنامه و افقی شهر یک بحث بسیار مهم برای برنامه­ریزان شهری می­باشد. این امر بر اثر رشد نامنظم جمعیت در حاشیه و اطراف شهر و فعالیت­های توسعه­ای انسان از جمله تخریب اراضی با ارزش اقتصادی جهت ساخت وساز ایجاد می شود. به تبعیت عوامل مذکور، وسعت شهر نیز تغییر می­کند سپس این نوع از گسترش رفته رفته باعث تغییر در الگوی کالبدی و گسترش غیر اصولی شهر می گردد. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی می­باشد که با هدف ارزیابی پراکنده‌رویی درتوسعه کالبدی شهر قروه انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می­باشد که ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای و مراجعه به سازمان­های مربوطه و مراکز پژوهشی پیرامون موضوع مورد مطالعه می­باشد. ابتدا برای بدست آوردن نقشه میزان تخریب اراضی پوشش گیاهی از مدل­های  Fuzzy Artmap،Lcm و جدول متناوب Cross Tab در نرم افزار Idrisi Selva، Arc Gis 10.4 وGoogle Earth همچنین از مدل CA- Markov جهت پیش بینی توسعه آتی شهر استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می­دهد تغییر کاربری اراضی پوشش گیاهی در طی سال­های 1395- 1365، 5/1165 هکتار از اراضی پوشش گیاهی به اراضی ساخته شده تغییر پیدا کرده است. این روند رفته‌رفته زمینه گسترش افقی را بیش از پیش فراهم کرده است. از این رو چنین امری را می­توان در الحاق روستای قلعه به شهر قروه از قسمت جنوب و گسترش روستای دیوزند به اراضی اطراف مشاهده کرد جایی که اراضی مرغوب کشاورزی در این قسمت بیشتر است و طبق پیش بینی­های بدست آمده برای افق 1410 نشان    می­دهد 27/126 هکتار از اراضی پوشش گیاهی به اراضی ساخته شده تغییر کاربری دهد. همه موارد گفته شده از دلایل عمده گسترش افقی و تغییر ساختار کالبدی و مشکلات زیست محیطی در این شهر است.

کلیدواژه‌ها