طراحی مدل اقتصاد گردشگری شهری با رویکرد ساختاری - تفسیری

نوع مقاله: مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22080/usfs.2020.17545.1891

چکیده

امروزه گردشگری، به عنوان سومین صنعت اقتصادی در جهان شناخته می‌شود گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی به سرعت در حال رشد است گسترش این صنعت می‌تواند باعث ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر، افزایش رفاه در جامعه و... گردد بنابراین می‌توان چنین گفت که رشد اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش توسعه یک کشور یا منطقه گردد شهر ساختار اصلی شکل‌دهنده بسیاری از گونه‌های گردشگری می‌باشد و بسیاری از گردشگری ها را نمی‌توان بدون حضور در شهر در نظر گرفت. لذا محقق در این مقاله در پی یافتن مدل اقتصاد گردشگری جهت رسیدن به توسعه می‌باشد این پژوهش از نظر روش کیفی است که به بررسی و تحلیل منابع مرتبط با اقتصاد گردشگری شهری پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری به مرحله‌ی اجرا در آمده است. این روش جزو روش‌های تجزیه و تحلیل سیستم‌ها می‌باشد که به بررسی تعاملات میان عناصر سیستم می‌پردازد. به منظور خوشه‌بندی ابعاد اقتصادگردشگری شهری نیز از روش MICMAC استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که از بین ابعاد تولید بومی و محلی و پس از آن سرمایه‌گذاری دارای بیشترین قدرت نفوذ، درآمدزایی و ورود ارز به کشوردارای بیشترین وابستگی هستند.

کلیدواژه‌ها