ارزیابی عملکرد بازارهای تاریخی در شهرهای ایرانی– اسلامی (مطالعه موردی: بازار تاریخی شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقالات مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکدة معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکدة معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22080/usfs.2021.3118

چکیده

بازارهای تاریخی به‌عنوان ستون فقرات و قلب تپنده شهر از مهم‌ترین فضاهای عمومی در شهرهای ایرانی- اسلامی هستند که از دیرباز تاکنون با عملکردهای کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نقش بسزایی در حیات بخشی به جوامع شهری ایفا نموده اند. بازار تاریخی شهر اردبیل ازجمله مهم‌ترین بازارهای تاریخی است که عملکردهای مختلف این بازار، آن را به یک کانون پرجنب و جوش با مرکزیت قوی تبدیل کرده است و با وجود اینکه در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود دچار تحولاتی شده و همچنین علی‌رغم تغییرات کالبدی شهر اردبیل، توانسته عملکردهای خود را حفظ کند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مهم‌ترین عملکردهای بازار تاریخی شهر اردبیل و تحلیل اهمیت آن‌ها است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و روش تحقیق آن توصیفی– تحلیلی است. جهت گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای- اسنادی و میدانی در قالب مشاهده، ابزار پرسش‌نامه و نظرات کارشناسان ذی‌ربط با موضوع برای رسیدن به اهداف پژوهش بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات تحقیق با استفاده از مدل‌ دیمتل (Dematel) و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عملکردهای «برانگیختن حس تعلق و دلبستگی در استفاده‌کنندگان»، «حضور طبقات و قشرهای اجتماعی گوناگون» و «فعالیت‌های تجاری اصناف مختلف» به ترتیب با ضرایب اهمیت 668/0، 536/0 و 493/0 مهم‌ترین عملکردهای بازار تاریخی اردبیل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

0Evaluating the Function of Historical Bazaars in Iranian-Islamic Cities (Case Study: Historical Bazaar of Ardabil City)

نویسندگان [English]

  • Ghader Ahmadi 1
  • Hamid Ghaffari 2
  • Mohammadhosein Pourhasanzadeh 2
1 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture, University of Urmia, Urmia, Iran
2 MA of Urban Planning, Faculty of Architecture, Urban & Art, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

Historical Bazaars as the backbone and heart of the city are the most important public spaces in Iranian-Islamic cities that have long played a significant role in the life of urban communities with their physical, economic, social and cultural functions. The historical Bazaar of Ardabil city is one of the most important historical Bazaars whose various functions have made it a vibrant hub with a strong centrality. Despite its ups and downs throughout history, and the physical changes of Ardabil city notwithstanding, it has managed to maintain its functions. The main purpose of this research is to identify the most important functions of the historical Bazaar of Ardabil city and analyze their significance. The research is applied in terms of purpose and its research method is descriptive-analytical. In order to collect data, library-documentary and field studies in the form of observations, questionnaire tools and opinions of relevant experts on the subject have been used to achieve the objectives of the research. Data were analyzed using the Dematel and the Analytical Network Process (ANP) models. The research findings show that the functions of "Arousing a sense of belonging and attachment in users", "Presence of different social strata" and "Business activities of different Asnaf (guilds)", respectively, with significance coefficients of 0.668, 0.536 and 0.493 are the most important functions of Ardabil historical Bazaar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function
  • Historical Bazaar
  • Iranian-Islamic
  • Ardabil
 Adelzadeh, A. (2016), Social dimensions of bazaar in historical cities of Iran: The Tabriz bazaar, The International Journal Of Engineering And Science (IJES), Vol. 5, No. 5, pp. 36-44.
Amanpoor, S., Alizadeh, H., & Gharari, H. (2013). Locating Optimal Direction For Physical Development of Ardabil City By Using AHP Method. Journal of Regional Planning, 3(10), 83-95. (In Persian).
Assari, A., Mahesh, T.M., Emtehani, M.R. & Assari, E. (2011), Comparative Sustainability Of Bazaar In Iranian Traditional Cities: Case Studies In Isfahan And Tabriz, International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”, Vol. 3, No. 9, pp. 18-24. 
Changizi, N., & Ahmadian, R. (2013). Investigation of urban space identity indicators in historical texture (Case study: Kerman Bazaar). Journal of Studies On Iranian - Islamic City, -(11), 53-63. (In Persian).
Dadvar, S. S., Danesh, F., Abbasi, Z. (2016). Examine the physical structure of the market as a vital element of the old urban fabric; Case Study: Kashan market. Urban Management, -(44), 231-252. (In Persian).
Erfanian Salim, M., & Asgharzadeh, A. (2013). Recognition of the Place of Sarshoor Bazzar in the current Structure of Mashhad City. Haftshahr, 4(43-44), 17-29. (In Persian).
Ghaffari Gilandeh, A., Hoseini, S. M., & Pashzadeh, A. (2015). Studying the factors affecting the citizen's unwillingness to use bicycle in urban travels (the case of Ardabil). Motaleate Shahri, 4(15), 83-92. (In Persian).
Hanachi, P. & Yadollahi, S. (2011), Tabriz Historical Bazaar In The Ccontext Of Change, Conference: ICOMOS, Vol. 2011, 17th, Paris, France, pp. 1028-1039.
Karimi, M.S. & Moradi, E. (2015), The Evolution of Urban Bazaars from Traditional Bazaars to Modern Shopping Centers, Science Journal, Vol. 36, No. 6, pp. 398 – 413.
Karimi, M.S., Moradi, E. & Mehri, T. (2015), Bazaar, As a Symbol of Culture and the Architecture of Commercial Spaces in Iranian-Islamic Civilization, Cumhuriyet Science Journal, Vol. 36, No. 6, pp. 427-437.
Zangiabadi, A., Alizadeh, J. & Ranjbarnia, B. (2012), Strategic planning program for not organizing traditional Iranian markets Case Study: (Tabriz Traditional Bazaar), Iranian-Islamic City Studies Quarterly, No. 7, pp. 13-27. (In Persian).
Koosha, P. (2014), A Study of the Role of Traditional Bazaars in the Spatial Organization and Physical Structure of the Iranian-Islamic City (Case Study: Sarshour Bazaar of Mashhad), Sixth National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Components of the Islamic City, November 12 and 13, 2014 , Mashhad. (In Persian).
Manouchehri, B., Tork, M., & Alizadeh, K. (2014), A Study of the Status and Role of the Bazaar in Iranian-Islamic Cities (Case Study: The Large Iranian-Islamic Bazaar of the New City of Andisheh), Sixth National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on Islamic City Components, 21 and 22 November 2014, Mashhad. (In Persian).
Pourjafar, M. R., & Pourjafar, A. (2011). The role of social capital in the traditional markets of the economic situation in Iran. Urban Management, 9 (Special Issue), 203-221. (In Persian).
Pourjafar, M.R., Amini, M., Hatami Varzaneh, E. & Mahdavinejad, M.J. (2014), Role of bazaars as a unifying factor in traditional cities of Iran: The Isfahan bazaar, Frontiers of Architectural Research, Vol. 3, No. 1, pp. 10-19.
Pourjafar, M.R., Nazhad Ebrahimi, A. & Ansari, M. (2013), Effective Factors in Structural Development of Iranian Historical Bazaars Case Study: Tabriz Bazaar, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 3, No. 2, pp. 271-282.
Rahaei, O., & Sistani Karampoor, S., & Rahaei, A. (2013). Physical Elements of Iranian-Islamic Architeture in Dezful Ancient Bazaar & Their Features in Airflow Directing. Journal of Studies on Iranian Islamic City, -(13), 55-63. (In Persian).
Rotblat, J.H. (1975), Social Organization and Development in an Iranian Provincial Bazaar, Economic Development and Cultural Change, University of Chicago Press, Vol. 23, No. 2, pp. 292-305.
Saedpanah, H., & Asasi, V. (2015). Reconstruction and restoration of historical textures (traditional Bazaars) (Case study: Sanandaj Bazaar), International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Planning in the Third Millennium, July 2015, Tehran. (In Persian).
Saeidnia, A. (2009). Definitions and Concepts of Iran Urban Bazaars, Abadi Quarterly, 19(64), 6-9. (In Persian).
Sajadzadeh, H., Etesamian, & R., Khazaei, L. (2015). Manifestation of Introversion Concept in Iranian Bazaars. Sientific Journal of Research in Islamic Architecture , 3 (3), 34-45. (In Persian).
Saraei, M., H. (2011). Islamic- Iranian Bazaar Changes: (A Case Study of Yazd Bazaar). Journal of Studies on Iranian Islamic City, 1(2), 25-37. (In Persian).
Sarvar, H., Kashani Asl, A., Salahi Sarikhan Beygloo, V., & Afzali Goroh, Z. (2017). Evaluation of indoor market Ardabil in terms of having dynamism elements of urban space. Journal of Research and Urban Planning, 8(30), 51-64. (In Persian).
Shahi, E., & Vaziri, V. (2015). A Study of the Factors of Economic Sustainability Approach in Ardabil Market, The First National Conference on Sustainable Architecture and Urban Planning with Human and Environmental Approach, May 15, 2015, Ardabil. (In Persian).
Shirani, Z., Partovi, P., & Behzadfar, M. (2017). Spatial Resilience In Traditional Bazaars; Case study: Esfahan Qeisariye Bazaar. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 14(52), 49-58. (In Persian).
Siami, G., Akhtari Takaleh, A., & Khanizadeh, M. (2016). Evaluation of economic vivaciousness criteria in historic bazaars of Iran: developing a recreation point of view: the case of Qazvin historic bazaar. , 9(34), 1-26. (In Persian).
Soltani, A., Ghaffari Moaffag, F., & Ghaffari Moaffag, F. (2015). Strengthening the bazaar as the main pillar of the structure of a historic city with a passive defense approach (Case study: Kerman). The Second National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development with a passive defense approach in architecture and urban planning, March 6, 2015, Qom. (In Persian).
Statistical center of iran (2016), Population and Housing Censuses 2016. (In Persian).
Taheri, M., Ali Abbaspour, R., & Alavipanah, S. (2014). Multi Criteria Decision Making Based on DEMATEL and ANP Techniques to Select the Optimum Location for Cemeteries, Isfahan City, Iran. Journal of Environmental Studies, 40(2), 463-480. (In Persian).
Tarh-o-Kavosh Consulting Company. (2011).  Master plan of Ardabil city. (In Persian).
Torkyan Velashani, Sh., Madani, I., Karimi Azeri, A.R. & Hosseini S.B. (2015),  Effect of  Physical Factors on the Sense of Security of the People in Isfahan's Traditional Bazaar, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 201, pp. 165-174.
Utaberta, N., Bin Sabil, A., Asef, N., Zhengan, T. & Tai Kiat, A. (2019), The Role of Traditional Market in the Traditional Islamic Cities: Case Studies of Tabriz Bazaar and Grand Bazaar Tehran, International Journal of Engineering & Technology, Vol. 8, No. 1.9, pp. 622-625.
Zebardast, E. (2010), The Application of Analytic Network Process (ANP) in Urban and Regional Planning. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 2(41), 79-90. (In Persian).