بررسی پدیده پراکنده‌رویی در محلات و تأثیر آن بر فعالیت بدنی (مطالعه موردی: شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22080/usfs.2021.3119

چکیده

شهر اهواز مرکز استان خوزستان به سبب متغیرهای مانند رشد طبیعی جمعیت، افزایش مهاجرت ناشی از جنگ، توسعه صنایع فولاد و نفتی و غیره رشد کالبدی زیادی داشته است. این رشد در بستر جلگه‌ای و بدون موانع طبیعی، بدون کنترل و برنامه‌ریزی مناسب صورت گرفته است که سبب ظهور پدیده پراکنده‌رویی در این شهر شده است. پدیده پراکنده‌رویی شهری، پدیده چندبعدی است که پیامدهای زیادی را به‌ویژه در بعد اجتماعی و سلامت عمومی به همراه دارد. هدف تحقیق بررسی پدیده پراکنده‌رویی در محلات و تأثیر آن بر فعالیت بدنی در شهر اهواز است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است. دادهای تحقیق در بخش پراکنده‌رویی برای 116 محله از بلوک آماری و لایه کاربری اراضی شهر اهواز استخراج شده است. از 17 شاخص شامل تراکم جمعیت، تراکم واحد مسکونی، تراکم خانوار، تراکم خالص مسکونی، تعداد قطعات دارای کاربری ترکیبی در هر محله، نسبت مساحت کاربری‌های ترکیبی هر محله به‌ کل مساحت محله، نسبت شاغلین، نسبت کاربری تجاری محله، نسبت مساحت ساخته شده به کل مساحت محله، تراکم ساختمانی محله، نسبت مساحت کاربری‌های خدماتی به مساحت محله، نسبت تراکم ساختمانی به بالاترین تراکم، نسبت تراکم جمعیت به بالاترین تراکم، فاصله از مرکز شهر، نسبت زمین‌های بایر از مساحت محله، نسبت ساختمان‌های یک طبقه و میانگین اندازه قطعات مسکونی استفاده‌شده است. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار ArcGIS و تکنیک‌های دیمتل (جهت وزن دهی) ویکور (جهت رتبه‌بندی) استفاده شده است. در بخش دوم (فعالیت بدنی شهروندان) از پرسشنامه به منظور گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری ساکنان دو محله‌ای است که در رتبه‌های اول و آخر از نظر پراکنده‌رویی قرارگرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد محله کیانشهر در رتبه اول و محله زیتون کارمندی در رتبه آخر از نظر میزان پراکنده‌رویی قرارگرفته‌اند. نتایج پرسشنامه فعالیت بدنی در این دو محله نشان داد فعالیت بدنی و فعالیت ورزشی محله زیتون کارمندی بالاتر از محله کیانشهر می‌باشد؛ بنابراین در شهر اهواز پراکنده‌رویی فعالیت بدنی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

0An Investigation of Sprawl Phenomena in Neighborhoods and their Impact on Physical Activity (Case Study: Ahvaz City)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Arvin 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Keramatollah Ziyari 2
  • Saeed Zanganeh Shahraki 3
1 PhD Candidate of Geography & Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
2 Professor of Geography & Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Urban sprawl phenomenon is a multidimensional phenomenon that has many consequences, especially in social and public health aspects. The purpose of the present research is to investigate the sprawl phenomena in neighborhoods and their impact on the physical activity in Ahvaz. The research is applied in terms of purpose and in terms of method it is descriptive-analytical. Survey data in the scattered section for 116 neighborhoods were extracted from the statistical block and from land-use layer of Ahvaz city. 17 indices including population density, housing density, household density, net residential density, number of mixed land use parcels per neighborhood…. were used. The data were analyzed using ArcGIS software and DEMATEL (weighting) Vikor (ranking) techniques. In the second part (citizens' physical activity) a questionnaire was used to collect data. The statistical population is the residents of two neighborhoods that are in the first and last ranks in the sprawl form. The results show that Kianshahr neighborhood and Zeytoon Karmandi neighborhood are in the last place in terms of sprawl rate. The results of the physical activity questionnaire in these two neighborhoods showed that physical activity and sport activity of Zeytoon Karmandi neighborhood were higher than Kianshahr neighborhood. Therefore, sprawl in Ahwaz city reduces physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Sprawl
  • Physical Activity
  • Health
  • density
  • Ahwaz City

Akintunde, J. A., Adzandeh, E. A., & Fabiyi, O. O. (2016). Spatio-temporal pattern of urban growth in Jos Metropolis, Nigeria. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 4, 44-54.

Alabi, M. O. (2009). Urban sprawl, pattern and measurement in Lokoja, Nigeria. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 4(4 (13), 158-164.
Alfonzo, M., Guo, Z., Lin, L., & Day, K. (2014). Walking, obesity and urban design in Chinese neighborhoods. Preventive medicine, 69, S79-S85.
Altieri, L., Cocchi, D., Pezzi, G., Scott, E. M., & Ventrucci, M. (2014). Urban sprawl scatterplots for urban morphological zones data. Ecological Indicators, 36, 315-323.
Amini, M., Heydarinejad, S., Azmasha, T. (2016) Ranking of Facilitating Factors for the Participation of the Elderly in Ahvaz in Activities by TOPSIS Method, Sports Management, 8(4). 527-540. (In Persian). 
Arribas-Bel, D., Nijkamp, P., & Scholten, H. (2011). Multidimensional urban sprawl in Europe: A self-organizing map approach. Computers, environment and urban systems, 35(4), 263-275.
Bahraini, S H., Khosravi, H. (2010) Physical-spatial criteria affecting the rate of walking, health, physical fitness, Journal of Fine Arts-Architecture and Urban Planning, No. 43, pp. 5-16. (In Persian). 
Berrigan, D., & Troiano, R. P. (2002). The association between urban form and physical activity in US adults. American journal of preventive medicine, 23(2), 74-79
Bhatta, B., Saraswati, S., & Bandyopadhyay, D. (2010). Urban sprawl measurement from remote sensing data. Applied geography, 30(4), 731-740.
Burchell, R., Downs, A., McCann, B., & Mukherji, S. (2005). Sprawl costs: Economic impacts of unchecked development. Island Press.
Cohen, D., & Sturm, R. (2004). Urban Sprawl and Chronic Medical Problems. Public Health, 118(7), 488-496.
Day, K., Alfonzo, M., Chen, Y., Guo, Z., & Lee, K. K. (2013). Overweight, obesity, and inactivity and urban design in rapidly growing Chinese cities. Health & place, 21, 29-38.
Deng, F. F., & Huang, Y. (2004). Uneven land reform and urban sprawl in China: the case of Beijing. Progress in planning, 61(3), 211-236.
Ewing, R. H., & Hamidi, S. (2014). Measuring sprawl 2014. Smart Growth America.
Ewing, R. H., Pendall, R., & Chen, D. D. (2002). Measuring sprawl and its impact (Vol. 1, p. 55). Washington, DC: Smart Growth America.
Ewing, R., Meakins, G., Hamidi, S., & Nelson, A. C. (2014). Relationship between urban sprawl and physical activity, obesity, and morbidity–Update and refinement. Health & place, 26, 118-126.
Ewing, R., Schmid, T., Killingsworth, R., Zlot, A., & Raudenbush, S. (2003). Relationship between urban sprawl and physical activity, obesity, and morbidity. American journal of health promotion, 18(1), 47-57.
Fairclough, S., & Stratton, G. (2004). ‘Physical education makes you fit and healthy’. Physical education's contribution to young people's physical activity levels. Health education research, 20(1), 14-23.
Forsyth, A., Oakes, J. M., Schmitz, K. H., & Hearst, M. (2007). Does residential density increase walking and other physical activity? Urban Studies, 44(4), 679-697.
Frenkel, A., & Ashkenazi, M. (2008). Measuring urban sprawl: how can we deal with it?. Environment and Planning B: Planning and Design, 35(1), 56-79.
Frumkin, H., Frank, L., & Jackson, R. J. (2004). Urban sprawl and public health: Designing, planning, and building for healthy communities. Island Press.
Fulton, W. B., Pendall, R., Nguyẽ̂n, M., & Harrison, A. (2001). Who sprawls most?: How growth patterns differ across the US. Washington, DC: Brookings Institution, Center on Urban and Metropolitan Policy.
Garden, F. L., & Jalaludin, B. B. (2009). Impact of urban sprawl on overweight, obesity, and physical activity in Sydney, Australia. Journal of Urban Health, 86(1), 19-30.
GHodrat Nama, A., Heydarinejad, S., Shetab Bushehri, SN. (2019) Modeling the interactive role of park structure, habitat and activity (Case study; Ahvaz residents), Sports Management Studies, No. 52, 218-199. (In Persian). 
Giles-Corti, B., Hooper, P., Foster, S., Koohsari, M. J., & Francis, J. (2014). Low density development: Impacts on physical activity and associated health outcomes. Melbourne: National Heart Foundation of Australia.
Griffin, B. A., Eibner, C., Bird, C. E., Jewell, A., Margolis, K., Shih, R., & Escarce, J. J. (2013). The relationship between urban sprawl and coronary heart disease in women. Health & place, 20, 51-61.
Hakimian, P. (2015) Health-oriented urban spaces: Physical characteristics affecting obesity, Armanshahr architecture and urban planning, 15, 215-224. (In Persian). 
Hamidi, S., Ewing, R., Preuss, I., Dodds, A., 2015. Measuring sprawl and its impacts: an update. J. Plan. Educ. Res. 35 (1), 35–50.
Hasse, J. E., & Lathrop, R. G. (2003). Land resource impact indicators of urban sprawl. Applied geography, 23(2-3), 159-175.
He, Q., Song, Y., Liu, Y., & Yin, C. (2017). Diffusion or coalescence? Urban growth pattern and change in 363 Chinese cities from 1995 to 2015. Sustainable cities and society, 35, 729-739.
He, Q., Tan, R., Gao, Y., Zhang, M., Xie, P., & Liu, Y. (2018). Modeling urban growth boundary based on the evaluation of the extension potential: A case study of Wuhan city in China. Habitat International, 72, 57-65.
Holcombe, R. G., & Williams, D. W. (2010). Urban sprawl and transportation externalities. Review of Regional Studies, 40(3), 257-273.
Hu, S., Tong, L., Frazier, A. E., & Liu, Y. (2015). Urban boundary extraction and sprawl analysis using Landsat images: A case study in Wuhan, China. Habitat International, 47, 183-195.
Huang, J., Lu, X. X., & Sellers, J. M. (2007). A global comparative analysis of urban form: Applying spatial metrics and remote sensing. Landscape and urban planning, 82(4), 184-197.
Humphrey, N. P. (2005). Does the built environment influence physical activity. TR News, 237, 32.
Iram, A., Rasool, L., Shahzad, F., & Saeed, Y. (2012). Impact of Urban Sprawl on Public Health: An Analysis of Lahore-Pakistan. World Applied Sciences Journal, 20(1), 80-86.
Jaeger, J. A., Bertiller, R., Schwick, C., & Kienast, F. (2010). Suitability criteria for measures of urban sprawl. Ecological indicators, 10(2), 397-406.
James, P., Troped, P. J., Hart, J. E., Joshu, C. E., Colditz, G. A., Brownson, R. C., ... & Laden, F. (2013). Urban sprawl, physical activity, and body mass index: Nurses’ Health Study and Nurses’ Health Study II. American journal of public health, 103(2), 369-375.
James, P., Troped, P. J., Hart, J. E., Joshu, C. E., Colditz, G. A., Brownson, R. C., ... & Laden, F. (2013). Urban sprawl, physical activity, and body mass index: Nurses’ Health Study and Nurses’ Health Study II. American journal of public health, 103(2), 369-375.
Jaret, C., Ghadge, R., Reid, L. W., & Adelman, R. M. (2009). The measurement of suburban sprawl: an evaluation. City & Community, 8(1), 65-84.
Jiao, L., Liu, J., Xu, G., Dong, T., Gu, Y., Zhang, B., & Liu, X. (2018). Proximity Expansion Index: An improved approach to characterize evolution process of urban expansion. Computers, Environment and Urban Systems, 70, 102-112.
Johnson, M. P. (2001). Environmental impacts of urban sprawl: a survey of the literature and proposed research agenda. Environment and planning A, 33(4), 717-735.Nengroo, Z. A., Bhat, M. S., & Kuchay, N. A. (2017). Measuring urban sprawl of Srinagar city, Jammu and Kashmir, India. Journal of Urban Management, 6(2), 45-55.
Kasanko, M., Barredo, J. I., Lavalle, C., McCormick, N., Demicheli, L., Sagris, V., & Brezger, A. (2006). Are European cities becoming dispersed? A comparative analysis of 15 European urban areas. Landscape and urban planning, 77(1-2), 111-130.
Kazemi, A., Gol Laleh, T. (2017) Recognition of physical factors-space affecting the walk of citizens in urban neighborhoods, a case study; Nowshahr, Urban Studies, No. 22, 97-89. (In Persian).
Lee, I. M., Ewing, R., & Sesso, H. D. (2009). The built environment and physical activity levels: the Harvard Alumni Health Study. American journal of preventive medicine, 37(4), 293-298.
Liu, Z., Liu, S., Qi, W., & Jin, H. (2018). Urban sprawl among Chinese cities of different population sizes. Habitat International, 79, 89-98.
Lopez, R. (2004). Urban sprawl and risk for being overweight or obese. American journal of public health, 94(9), 1574-1579.
Lopez, R. P., & Hynes, H. P. (2006). Obesity, physical activity, and the urban environment: public health research needs. Environmental Health, 5(1), 25.
Lotfi, K; Moradi Dol Amir, M.,Ghasemi, Z., Delfi, Z. (2017), Locating the parks of Ahvaz neighborhoods (Case study: Zaytoun Karmandi neighborhood, Airport and Golestan intersection), Conference on Islamic and Historical Architecture and Urban Research in Iran. 1-14. (In Persian). 
Lotfi, S., Ghadami, M., Hosseinpour Asgar, M. (2017) Study of the effects of land use distribution on citizens' health (Case study: Babolsar city), Journal of Geography and Urban Space Development, Fourth Year. 1, 145-139. (In Persian). 
Lotfi, S., Shikibaei, A (2012) Investigation and testing of the pedestrian capability index and its relationship with the built environment of the city, case study, Qorveh city, Armanshahr architecture and urban planning, 292-383.  (In Persian).
Martellozzo, F., & Clarke, K. C. (2011). Measuring urban sprawl, coalescence, and dispersal: a case study of Pordenone, Italy. Environment and Planning B: Planning and Design, 38(6), 1085-1104.
Mosammam, H. M., Nia, J. T., Khani, H., Teymouri, A., & Kazemi, M. (2017). Monitoring land use change and measuring urban sprawl based on its spatial forms: The case of Qom city. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 20(1), 103-116.
Nastarn, M., Mohammadi, S. (2018) Leveling of urban neighborhoods in terms of walking capability index (study sample; 27 neighborhoods of one metropolitan area of Rasht), Planning studies of human settlements, 13, (4), 912-893. (In Persian). 
Nikpour, A., Hosseinpour Asgar, M., Talebi, H. (2017) Study and evaluation of environmental indicators affecting the ability to walk (Case study: Amol city), Quarterly Journal of Urban Studies, Structure and Function, Fourth Year, (13),. 13-110. (In Persian). 
Patacchini, E., Zenou, Y., Henderson, J. V., & Epple, D. (2009). Urban sprawl in Europe. Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 125-149.
Pence, J. (2008). Measuring Omaha, Nebraska's urban sprawl from 1990–2000. University of Nebraska at Omaha.
Pozoukidou, G., & Ntriankos, I. (2017). Measuring and assessing urban sprawl: A proposed indicator system for the city of Thessaloniki, Greece. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 8, 30-40.
Rangzan, K., Firoozi, Mo A., Taghizadeh, A., Mehdizadeh, R. (2011), Investigation and analysis of the role of land use in the formation of thermal islands using R.S and GIS: A case study of "Ahvaz", the first national seminar on the use of GIS in Economic, social and urban planning,. 1-21. (In Persian). 
Sadigh, M., Lotfi, S. & Ghadami, M. (2018) Studying the role of built environment in walkability iv residential areas (A case study of Zone 7, Tehran), Journal of Sustainable city, 1 (2), 65-78. (In Persian). 
Saelens, B. E., Sallis, J. F., Black, J. B., & Chen, D. (2003). Neighborhood-based differences in physical activity: an environment scale evaluation. American journal of public health, 93(9), 1552-1558.
Schneider, A., & Woodcock, C. E. (2008). Compact, dispersed, fragmented, extensive? A comparison of urban growth in twenty-five global cities using remotely sensed data, pattern metrics and census information. Urban Studies, 45(3), 659-692.
Seliske, L., Pickett, W., & Janssen, I. (2012). Urban sprawl and its relationship with active transportation, physical activity and obesity in Canadian youth. Health Rep, 23(2), 17-25.
Siddiqui, A., Siddiqui, A., Maithani, S., Jha, A. K., Kumar, P., & Srivastav, S. K. (2018). Urban growth dynamics of an Indian metropolitan using CA Markov and Logistic Regression. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 21(3), 229-236.
Sturm, R., & Cohen, D. A. (2004). Suburban sprawl and physical and mental health. Public health, 118(7), 488-496.
Su, M., Tan, Y. Y., Liu, Q. M., Ren, Y. J., Kawachi, I., Li, L. M., & Lv, J. (2014). Association between perceived urban built environment attributes and leisure-time physical activity among adults in Hangzhou, China. Preventive medicine, 66, 60-64.
Terzi, F., & Bolen, F. (2009). Urban sprawl measurement of Istanbul. European Planning Studies, 17(10), 1559-1570.
Tsai, Y. H. (2005). Quantifying urban form: compactness versus' sprawl'. Urban studies, 42(1), 141-161.
Vandegrift, D., & Yoked, T. (2004). Obesity rates, income, and suburban sprawl: an analysis of US states. Health & Place, 10(3), 221-229.
Weitz, J., & Crawford, T. (2012). Where the jobs are going: Job sprawl in US metropolitan regions, 2001–2006. Journal of the American Planning Association, 78(1), 53-69.
Yu, X. J., & Ng, C. N. (2007). Spatial and temporal dynamics of urban sprawl along two urban–rural transects: A case study of Guangzhou, China. Landscape and Urban Planning, 79(1), 96-109.
Yue, W., Zhang, L., & Liu, Y. (2016). Measuring sprawl in large Chinese cities along the Yangtze River via combined single and multidimensional metrics. Habitat International, 57, 43-52.
Wilson, E. H., Hurd, J. D., Civco, D. L., Prisloe, M. P., & Arnold, C. (2003). Development of a geospatial model to quantify, describe and map urban growth. Remote sensing of environment, 86(3), 275-285.
Zhao, Z., & Kaestner, R. (2010). Effects of urban sprawl on obesity. Journal of Health Economics, 29 (6), 779-787.
Zhou, W., Jiao, M., Yu, W., & Wang, J. (2017). Urban sprawl in a megaregion: a multiple spatial and temporal perspective. Ecological Indicators. 96, 54-66.