مدلسازی شاخص عدالت در برنامه‌ریزی شهری با استفاده از "رویکرد قابلیت"

نوع مقاله : مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی راه و ترابری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

3 استادیار گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

10.22080/usfs.2021.18277.1940

چکیده

در حالیکه سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه حمل و نقل بر محرومیت اجتماعی درصد زیادی از خانوارهای ساکن در شهرها اثرگذار است، مطالعات مرتبط با عدالت اجتماعی، حمل و نقل را تنها به عنوان مثالی حاشیه‌ای برای پیشبرد مباحث وسیع‌تر مورد توجه قرار داده‌اند و اجرای عدالت در این حوزه به‌ندرت به صورت صریح مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، بسیاری از محققان سعی دارند با استفاده از تفسیر نظریات مختلف عدالت در تبیین این سیاست‌ها اثرگذار باشند. در همین راستا، این مطالعه سعی دارد به شیوه‌ای توصیفی-تحلیلی با تکیه بر "رویکرد قابلیت"، مدلی ارائه دهد که قادر است با استفاده از داده‌های مربوط به مشخصات ساکنین، شاخص‌های زیستگاه شهری و عملکرد سیستم حمل و نقل، میزان توانایی افراد برای برطرف کردن حداقل نیازهای اساسی خود را مدل‌سازی کند. به همین منظور با معرفی و بکارگیری متغیرهای هر دسته و با ارائه یک سناریوی مفهومی، "شاخص قابلیت" 16 شخص ساکن در یک بلوک فرضی که دارای مشخصات متفاوتی هستند تخمین زده شد. نتایج مدل نشان می‌دهد بیشترین میزان تفاوت شاخص قابلیت برای افراد، متأثر از متغیر مالکیت خودروی شخصی، میزان درآمد و معلولیت افراد است. بعلاوه رده سنی جوان دارای حساسیت بیشتری به این متغیرها است، بطوریکه عدم مطلوبیت در متغیرهای یاد شده موجب کاهش بیشتری در میزان شاخص قابلیت افراد جوان نسبت به همتایان آنها با رده سنی پیر خواهد شد. در نتیجه، این مدل توانایی محاسبه میزان نابرابری گروه‌های مختلف جامعه و ارائه پیشنهاد برای سیاست‌گذاری در یک فضای شهری را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Justice Index in Urban Planning Using the "Capability Approach"

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azmoodeh 1
  • Farshidreza Haghighi 2
  • Hamid Motieyan 3
1 PhD. Candidate of Highway & Transportation Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Iran
2 Assistant Professor of Highway & Transportation Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Iran
3 Assistant Professor of Surveying Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Iran
چکیده [English]

While transportation decisions can potentially affect a large percentage of the total households living in cities and create exclusion between different social groups, inequity in transportation is seldom considered and the concept is not explicitly explained in the field of transport, and studies have considered transport only as a marginal example to advance broader issues. Therefore, many scholars continue to attempt to influence these debates using various theories. In this regard, employing descriptive-analytical techniques, this study seeks to present a model, based on a "capability approach”, that is capable of using data on the characteristics of inhabitants, urban habitat indexes, and transportation system performance and evaluates people freedom of choice to meet their basic needs. To this end, it sets a "capability index" by presenting a scenario for 16 people with different characteristics residing in one block. The results of the model implementation show that the largest difference in the capability index for individuals is influenced by the variables of car ownership, income, and disability. Besides, the younger age group is more sensitive to these variables, so the decrease in these variables will lead to a greater reduction in the capability index for younger people than their older counterparts. As a result, this model will be able to measure the freedom and equity for different social groups and propose policymaking in an urban area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Capability Approach
  • urban planning
  • Transportation Planning
 Banister, D., & Hickman, R. (2006). How to design a more sustainable and fairer built environment: Transport and communications. IEE Proceedings - Intelligent Transport Systems, 153(4), 276–291.
Banister, D. (1994). Equity and acceptability in internalising the social costs of transport. EMCT, Internalising the Social Costs of Transport, 153–175.
Banister, D.. (2018). Inequality In Transport. Alexandrine Press.
Beyazit, E. (2011). Evaluating Social Justice in Transport: Lessons to be Learned from the Capability Approach. Transport Reviews, 31(1), 117–134.
Boucher, D., & Kelly, P. J. (1998). Social Justice: From Hume to Walzer. Psychology Press.
Cao, M., & Hickman, R. (2019). Understanding travel and differential capabilities and functionings in Beijing. Transport Policy, 83, 46–56.
Church, A., Frost, M., & Sullivan, K. (2000). Transport and social exclusion in London. Transport Policy, 7(3), 195–205.
Delmelle, E. C., & Casas, I. (2012). Evaluating the spatial equity of bus rapid transit-based accessibility patterns in a developing country: The case of Cali, Colombia. Transport Policy, 20, 36–46.
Fraser, N. (1995). Recognition or Redistribution? A Critical Reading of Iris Young’s Justice and the Politics of Difference. Journal of Political Philosophy, 3(2), 166–180.
Hananel, R., & Berechman, J. (2016). Justice and transportation decision-making: The capabilities approach. Transport Policy, 49, 78–85.
Hickman, R., Cao, M., Mella Lira, B., Fillone, A., & Bienvenido Biona, J. (2017). Understanding Capabilities, Functionings and Travel in High and Low Income Neighbourhoods in Manila. Social Inclusion, 5, 161–174.
Kenyon, S., Lyons, G., & Rafferty, J. (2002). Transport and social exclusion: Investigating the possibility of promoting inclusion through virtual mobility. Journal of Transport Geography, 10 (3), 207–219.
Kymlicka, W. (2002). Contemporary Political Philosophy: An Introduction. Oxford University Press.
Lucas, K., Mattioli, G., Verlinghieri, E., & Guzman, A. (2016). Transport poverty and its adverse social consequences. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Transport, 169 (6), 353–365.
Lucas, Karen. (2019). Measuring transport equity (1st edition). Elsevier.
Martens, K. (2016). Transport justice: Designing fair transportation systems. Routledge.
Martens, K., Golub, A., & Robinson, G. (2012). A justice-theoretic approach to the distribution of transportation benefits: Implications for transportation planning practice in the United States. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46 (4), 684–695.
Mullen, C., Tight, M., Whiteing, A., & Jopson, A. (2014). Knowing their place on the roads: What would equality mean for walking and cycling? Transportation Research Part A: Policy and Practice, 61, 238–248.
Nahmias-Biran, B., Martens, K., & Shiftan, Y. (2017). Integrating equity in transportation project assessment: A philosophical exploration and its practical implications. Transport Reviews, 37(2), 192–
Nahmias-Biran, B., & Shiftan, Y. (2019). Using activity-based models and the capability approach to evaluate equity considerations in transportation projects. Transportation.
Neutens, T., Schwanen, T., Witlox, F., & De Maeyer, P. (2010). Equity of Urban Service Delivery: A Comparison of Different Accessibility Measures. Environment and Planning A: Economy and Space, 42(7), 1613–1635.
Nussbaum, M. C. (2011). Creating Capabilities. Harvard University Press.
Pereira, R. H. M., Schwanen, T., & Banister, D. (2017). Distributive justice and equity in transportation. Transport Reviews, 37(2), 170–191.
Ryan, M., Lin, T., Xia, J. C., & Robinson, T. (2016). Comparison of perceived and measured accessibility between different age groups and travel modes at Greenwood Station, Perth, Australia. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 16(2), 406–423.
Sen, A. (1979). Equality of What?. In The Tanner Lecture on Human Values. Cambridge University Press, 197-220.
Smith, N., Hirsch, D., & Davis, A. (2012). Accessibility and capability: The minimum transport needs and costs of rural households. Journal of Transport Geography, 21, 93–101.
Tyler, N. (2006). Capabilities and Radicalism: Engineering Accessibility in the 21st century. Transportation Planning and Technology, 29(5), 331–358.
Van Wee, B., & Geurs, K. (2011). Discussing Equity and Social Exclusion in Accessibility Evaluations. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 11(4), 350-376.
Welch, T. F. (2013). Equity in transport: The distribution of transit access and connectivity among affordable housing units. Transport Policy, 30, 283–293.
Young, I. M. (2011). Justice and the Politics of Difference. Princeton University Press.