تبیین اصول و معیارهای طراحی فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری مورد پژوهی: شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله استخراج از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه شهرسازی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، گروه معماری و منظر شهری، تهران، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

10.22080/usfs.2021.18354.1949

چکیده

< p>شکل‌گیری بافت یک شهر ارتباط مستقیم با شبکه معابر آن دارد بطوری که نوع هر یک از این بافت‌ها متاثر از شکل گیری خیابان‌ها در داخل شهر است. یکی از راه حل‌های معضلات آلودگی ترافیکی و بصری امروزه شهرهائی چون سنندج پیاده‌راه می‌باشد که در دو بعد روانی و جسمانی، شهروندان را مورد تهاجم قرار داده است. هدف این پژوهش ارائه اصولی است که در مقوله تعمیم پذیری آن به عنوان راهکاری جهت احیای محیط شهری انسان مدار ایفای نقش کند. دو مسئله که در این گونه پژوهش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است یکی انتخاب اصولی خیابان مناسب پیاده‌مداری طبق علم معماری و شهرسازی است؛ و دیگری ارائه الگوئی است که در میان پراکندگی مولفه‌های پیاده‌مداری به عنوان معیار در این گونه شهرها مورد توجه قرار گیرد. این مقاله از نوع کاربردی است که به معرفی شاخصه‌های پیاده‌مداری پرداخته است. داده‌ها از روش MADM و فرمول آنتروپی شانون و طیف لیکرت 9نقطه ای با بهره‌گیری از تکنیک تاپسیس مورد پردازش قرار گرقت، نتایج پژوهش نشان داد خیابان امام خمینی(ره) با رتبه 0.6589 دارای اولویت است. سپس این خیابان با تمامی مولفه های پیاده‌مداری مورد تحلیل قرار گرفت که با گراف بندی از 1تا4 با نمره 2.885 به عنوان خیابان نسبتا مطلوب معرفی شد. با استفاده از قابلیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای منطقه، الگوئی با سه مولفه زیرساخت، عملکردی، تزئیناتی(تکمیلی) جهت ارتقای خیابان معرفی شد. تکمیل فرایند ریزمولفه های تحلیل شده به عنوان پیشنهاد ارتقای پیاده‌مداری در این پژوهش مد نظر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the principles and criteria of urban space design with the walkabality promotion approach, case study: Sanandaj city

نویسندگان [English]

  • saba jahangir 1
  • hamidreza saremi 2
  • hossein kalantari khalilabad 3
1 PhD Candidate, Department of Architecture, Department of architecture, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning & Design, Faculty of Art and Architecture, Shahid Modares University, Iran
3 Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Tehran University, Iran
چکیده [English]

< p >Formation the texture of a city is directly related to its network of passages, so that the type of each of these tissues is influenced by the formation of streets within the city. One of the solutions to the problems of traffic and visual pollution today in cities such as Sanandaj is the pedestrian road which has attacked citizens in both mental and physical dimensions. The purpose of this study is to present principles that play a role in its generalization as a strategy to revitalize the humanist urban environment. Two of the issues that have been underestimated in this type of research are the principle choice of a suitable pedestrian street according to the science of architecture and urban planning, and another is to provide a model to consider among the scattered pedestrian components as a criterion in such cities. This article is an applied type that introduces walkability characteristics. The MADM method and the Sharon and Likert 9-point Entropy Formula were selected using Topsis method, 0.6589 Imam Khomeini Street with a rating of 0.6589. Then, this street was analyzed with all the walkability components, which were introduced as a relatively desirable street by graphing from 1 to 4 with a score of 2.885. Using the capabilities, opportunities and threats of the area, a model with three components of infrastructure, functionality, ornamental was introduced to enhance the street. Completion of the process of analyzed subcomponents was considered as a suggestion for walkability improvement in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • walkabality
  • street
  • Sanandaj
  • pattern
  • criterion